KAPITAALVORMING VAN DE OFFICIERSVEREENIGING TOT ONDERLINGE ONDERSTEUNING VAN NAGELATEN BETREKKINGEN. In het opstel „De Officiersvereeniging tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrekkingen", voorkomende in de nummers 10 en 11 van den vorigen jaargang van het Indisch Militair Tijdschrift, heeft de Heer H. Kotting, m. i. niet alleen op duidelijke wijze aangetoond dat die vereeniging, zooals zij nu is ingerichr, geen levensvatbaarheid bezit, doch tevens de middelen aangegeven die tot verbetering van den bestaanden toestand kunnen leiden. Zij, die bij het voortbestaan dier vereeniging belang hebben, moeten den schrijver dankbaar zijn, dat hij, door bijtijds den vinger op de wonde plek te leggen, de aandacht vestigde op gebreken die eene zoo nuttige instelling op den duur ten gronde richten. En toch zijn er leden, die beweren dat de Heer K. door zijn opstel der kameraadschap geen dienst heeft bewezen en beter gedaan had te zwijgen. "Wanneer de toestand eener vereeniging van dien aard is, dat de leden beter doen hierover niet te spreken, dan mogen ze Vondel na zeggen „O Jesus, sta ons bij, dit is mislijck teecken". Van de middelen, die de Heer K. aangeeft, waardoor de levensvat baarheid verzekerd wordt, wil ik dat van de kapitaalvorming bespreken, omdat ik de meeniog van den Heer K. niet deel, dat „tegen het „vormen van kapitaal door de Vereeniging overwegende bezwaren „bestaan". Ik heb mij de vraag gesteld: op welke wijze kan de Vereeniging, na verloop van ruim twintig jaren, in het bezit komen van een kwart millioen gulden, zonder dat daarvoor te groote offers van hare leden gevergd zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 161