159 Op de navolgende wijze heb ik berekend hoe dat kapitaal wordt gevormd, wanneer: 1°. het tegenwoordige aantal actieve leden (1079) onveranderd blijft; 2°. het aantal actieve en gepensionneerde leden na verloop van 25 jaar, 1855 bedraagt; 3°. na 25 jaar, 55 uitkeeringen per jaar plaats hebben; 4°. door ieder lid een vaste jaarlijksche contributie wordt betaald; en 5°. die jaarlijksche contributiën bedragen voor: actieve opper- en hoofdofficierenf 60. kapiteins36. luitenants24. gepens. opper- en hoofdofficieren36. kapiteins12.en luitenants6. (Zie voor de sub 1, 2 en 3 genoemde cijfers K's opstel, bladz. 922, 923 en 924). Uit sub. 1 en 2 volgt, dat na 25 jaar de Vereeniging 18551079 776 gepensionneerde leden telt; nu zijn er 143, welk cijfer ik in 25 jaar als volgt heb laten aangroeien. Die. toename is, volgens de statistiek, niet geheel juist, doch voor het beoogde doel nauwkeurig genoeg. Opper- en hoofdofficieren Kapiteins. Luitenants. Totaal. 58 67 18 143. 67 80 22 169. 76 93 26 195. enz 275 386 115 776. De hiervolgende staat geeft een overzicht van de ontvangsten, uit gaven en kapitaalvorming:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 162