164 moeten zijn een actief dienend officier, die, tegen een karig loon, naast zijn eigenlijken werkkring, dat „baantje'" waarnam, maar een nog betrekkelijk jong gepensiouneerd officier, die bij de hand is en goed uit zijn oogen kijkt, eigeuschappeu dievoor administratieve betrek kingenvolstrekt niet het eigendom behoeven te zijn van oud-admi- nistratie-officieren. Mannen als Niclou, Mekern in Iudië,en Kuiten brouwer van onze zustervereeniging in Nederland, hebben bewezen dat, toen zij het zwaard voor de pen verwisselden, zij daarmede even goed wisten om te gaan als vroeger met hun zijdgeweer. 't Zooeven genoemde bezwaar geldt alleen het beheer; het bewaren der geldswaardige papieren kan geen moeilijkheden opleveren, omdat de Javasche Bauk tegen eene zeer geringe vergoeding van a/4 per mille, gelden en waarden in bewaring neemt. Yolgens den Heer Zeverijn, zou, voor vereenigingen als de onze, dat bewaarloon zelts de helft bedragen. Mochten andere leden onzer Yereeniging eene betere en goedkoopere wijze van kapitaalvorming aan de hand kunnen doen, dan hoop ik van harte dat zij, in het belang onzer nuttige instelling, daarmede voor den dag komen. Meester-CornellsJ- J- Yerwijnen. 4 Januari 1893. NASCHRIFT. Dit stuk was voor de pers gereed, toen mij het opstel: „Officiers- vereeniging tot onderlinge ondersteuning van nagelaten betrekkingen voorkomende in de aflevering No. 1, van het Iud. Milit. Tijdschrift van dit jaar, onder de oogen kwam. De schrijver van dat opstel, Majoor Hamerster, zegt, dat hij zich met de door den Heer K. geuite beschouwingen omtrent de levensvatbaarheid der Vereeniging, noch met de in overweging gegeven voorstellen, geheel kan vereenigen. Yooral viudt Majoor H. het zeer gewaagd dat de Heer K. den tegen- woordigen toestand als grondslag zijner redeneeriug heeft aangenomen, en daaruit de conclusie getrokken heeft, hoeveel van de aciiet dienende en gepe isiouneeide officieren in de toekomst lid van de Vereeniging zullen zijn, „want vervolgt Majoor H. evenmiu als de Directie eener

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 167