168 Kapitaalvorming is, ook in miju oog, het beste middel ter verze kering van de belangen der leden van de Vereeniging. Uit mijn opstel van het vorig jaar blijkt dit reeds, doch ik wensch het hier nog eens met nadruk te herhalen. Ik heb echter de kapitaalvorming niet nader besproken, omdat het mij voorkwam dat aan dat middel overwegende bezwaren verbonden zijn. Bij nadere overdenking erken ik echter gaarne, dat die bezwaren wellicht te overwinnen zullen zijn. De wijze van kapitaalbelegging, zooals de heer Verwijnen aangeeft, lacht mij evenwel niet erg toe, daar hiertoe veel zaakkennis en last not least vrij hooge administratie kosten minstens ƒ3000 'sjaars voor den amanuensis, correspondenten enz. aan verbonden zijn. Het plaatsen van het kapitaal in deposito schijnt mij eenvoudiger en beter toe. Het daartegen door V. gemaakte bezwaar zou ontweken kunnen worden, door aan verschillende geid- instituten een deel van het kapitaal toe te vertrouwen. Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om den Majoor Ha merster, hoewel hij mij volstrekt niet overtuigd heeft van het ongegronde in mijne berekeningen en beweringen, dank te zeggen voor zijne bespreking van mijn opstel, waardoor iedereen in de gelegenheid wordt gesteld de zaak van alle kanten te beschouwen. H. Kotting.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 171