NOG EENS „PAILLASSEN VOOR PAIRDEN". Ia het Ind. Mil. Tijdschrift door den ritmeester Waalewijn hevig aangevallen over een artikel van mijne haud, voorkomende in de Veeartsenijkundige bladen, hetwelk door het Tijdschrift gedeelteljjk werd overgenomen, stel ik er prijs op, mij ook hier te verdedigen. Toen ik het stuk van den ritmeester W. gelezen had was mijn eerste gedachte: heb ik het dan werkelijk zóó bont gemaakt door een zeker getal medeofficieren onverdiend zóó onkiesch te behandelen, als hier wordt voorgesteld En bij de herlezing van het door mij geschrevene bleek mij, dat mijne woorden door den ritmeester W. uit hun verband gerukt en overdreven voorgesteld zijn. Wijl echter bij mij de zaak zelve vóórgaat, omdat ZEd. Gestr. mjjne meening bestrijdt en daarbij schromelijk dwaalt daar hij feiten noemt wat geen feiten zijn en uit werkelijke feiten geheel onjuiste conclusies trekt, een en ander het noodzakelijk gevolg daarvan, dat ZEd. Gestr. zich beweegt op een terrein waarop hij onbevoegd is, om al die redenen zal ik met de zaken beginnen en daarna hoop ik mij met een enkel woord te verantwoorden op de moreele tekortkomingen, welke het den ritmeester W. behaagt mij ten laste te leggen. Ik zet echter op den voorgrond, dat de reden daarvan niet is dat ik met ZEd. Gestr. in discussie wensch te treden. Discussie over zulke zaken is mogelijk tusschen den éénen veearts of paardenarts en den anderen, niet tusschen een deskundige en een leek. Want al dient iemand als cavalerie- of artillerieofficier zijn leven lang, dan blijft hij niettemin onbevoegd zelfs maar aannemelijke gissingen uit te spreken aangaande oorzaken van ziekten bij paarden, hetzij van inwendigen, hetzij van chirurgischen aard. Wil men die oorzaken leeren kennen dan is noodig: kennis van anatomischen bouw, levensverrichtingen, van algemeene en bijzondere ziektenleer en algemeeue en bijzondere chirurgie, wetenschappen, welke een combattant ontbeert en die iemand

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 172