14 hinderpaal wenschte weg te nemen die, volgens de meening van velen, die wederinvoering in den weg stond, bewijst zijn schrijven, door den heer L. W. A. Kessler gepubliceerd in de Nieuwe Rott. Cour. van 29 September 1886. En als gevolg van een en ander bracht, zoouls begrijpelijk is, thans de Heer Laging Tobias die quaestie aan de publieke orde, door zijn met talent geschreven artikel „Het herstel van het sultanaat in Atjah" opgenomen in de Indische Gids van December 1886, waaruit men kan ervaren, dat, ook de Gouv. Generaal van Rees niet tegen het beginsel gekant was, zooals ik hiervoren ook reeds deed uitkomen. Zoo brak einde 1886 het tjjdperk aan, waarin door den -dood van den Generaal Demmeni, de Kolonel van Teijn het bestuur in handen kreeg, met de opdracht om consequent door te gaan in de aangegeven richting, en met het beginsel van herstel van het sultanaat tot basis, waartoe wij moesten zien te geraken door geleidelijk aanrakingen aan te knoopen met Kemala, met vermijding echter van den schijn, dat wij ze zochten. Hoe de Generaal van Teijn te werk ging om het doel te bereiken, hoe hij de steeds driester geworden Tengkoe cli Tiruu en zijne benden reeds in het eerste jaar van zijn bestuur tot tweemaal toe met bebloede koppen uit onze linie sloeg, toen zij zich daar nabij Kota Moesapi genesteld hadden, maar toch reeds in datzelfde jaar, even als zijne voorgangers, eene goed ingerichte scheepvaartregeling met weder oprichting van den post te Telok Semawé noodzakelijk achtte, wilde men niet tot in 'c oneindige op de onderwerping wachten, omdat ook hij begreep, dat zij niet uitsluitend afgewacht, nog minder afgebedeld, maar dat zij afgedwongen moest worden; hoe hij, weder nul op zijn request krijgende, en daarna gewenschte resultaten erlangende, met eene tijdelijke sluiting van een gedeelte der Westkust als straf, in Januari 18S8 toegestaan, van lieverlede tot de sluiting kwam die, zich steeds verder uitbreidende, in het begin van 1890 eindelijk was uitgestrekt over de geheele Noord-en Westkust, wij hebben het gelezen in 's Generaals levensbeschrijving, opgenomen in de Augustus-aflevering 1892 van het Indisch Militair Tijdschrifr. Eéne zaak is daarbij echter niet vermeld en dat is, dat Generaal van Teijn de inzichten van de Regeering geheel deelde, dat herstel

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 17