s 188 1 w 3 w -3 g 1 D. 's Fonds eigendommen. Op ultimo 1891 was het fonds eigenaar van de ondervolgende perceelen; le. Een erf met huis te Batavia verpondings No. 7790 v/m 1886 t/m 1890 geschat op f 12600, in 1891 op 2e. Een erf met huis te Buitenzorg verpondings No. 135 v/m 1886 t/m 1890 geschat op f 12000, in 1891 op 3e. Een erf met huis te Bandoeng verpondings No. 279 v/m 1886 t/m 1890 geschat op f 4050, in 1891 op 4e. Een erf met huis te Bandoeng verpondings No. 126 v/m 1886 t/m 1890 geschat op f 5000, in 1891 op 5e. Een erf met huis te Poerwakarta verpondings No. 50 ingekocht in 1891 en na de aan de gebouwen verrichte reparatiën, veranderingen en bijbouwingen, geschat op 11000 11000 - 1) 3750 n 3000 - n 4500 - f 33250 Zoodat 's fonds eigendommen eene waarde vertegenwoordigen van.. Tengevolge der langdurige en geweldige droogte in 1891, hebben de fundamenten en de muren der gebouw en op 's fonds perceelen verpondings nos. 7790 te Batavia, 134 te Buitenzorg en 126 te Bandoeng zeer veel schade geleden. Zware en kostbare reparatiën aan de beide eerstgenoemde perceelen zijn daarvan het gevolg geweest, terwijl aan het laatst genoemde vonrloopig alleen het hoog noodige is verricht; de kosten om het geheel te restaureeren zouden te hoog loopen, en zal dan ook getracht worden het zoo spoedig mogelijk te verkoopen. De gebouwen op het ingekochte perceel te Poerwakarta vereischten mede aanmerkelijke reparatiën, veranderingen en verbeteringen. Een vrij aanzienlijk bedrag is daarvoor noodig geweest. De beide huizen op dit perceel zijn dadelijk na de voleindiging der reparatiën verhuurd voor f 100 's maands te zamen. De uitgaven ten behoeve der eigendommen hehben volgens aantooning B t/m Tc bedragen en de inkomsten volgens aantooning B sub j sub 5134 75 n 4550 f 584 75 't geen is toe te schrijven aan de vele noodig geweest zijnde zware herstellingen en ook voor een gedeelte aan de omstandigheid dat de huurder van het perceel te Buitenzorg in staat van de door hem verschuldigde huur ten bedrage van ruim f ontvangsten, is gedurende 1891 aan renten faillissement werd verklaard en eerst in 1892 is binnen gekomen. E. Volgens aantooning B sub ontvangen welk bedrag moet worden verminderd met dat wat meer is uitgegeven dan ontvangen voor 's fonds eigendommen ad 500, Zoodat van 's fonds kapitaal, volgens aantooning A op ultimo 1890 groot f 2908651,52s de som van aan renten is gekweekt, d. i. 5,153°/0. F. Overzicht van het aantal gebenificieerden. 150468 46 584 75 149883 71 WEDUWEN VAN: fl fl <5 -0 fl cö ci C E-* Kapitein. Luitenants. "5 es 3 T3 <x> 3 fl a> N o s- <33 '5 j b£ u o fl o fl O O "o O O O 'eP 1ste 2de EH 'fl- CJ <33 - "fl .5 o W Voor zoover bekend, bedroeg dit aantal op 1 Januari 1891. 1 1892. 1 1 4 5 29 29 81 88 107 114 353 357 164 164 33 35 772 793 674 642 45 49 146 137 Alzoo op 1 Januari 1892 J ii.eer minder. 1 n 7 7 4 2 21 32 4 n 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 186