188 heeft afgenomen, wat door het weeken der lijm met een druppel water zeer gemakkelijk gaat. Een bij kan slechts op korten afstand als overbrengster van depêches dienst doen. Yoor grootere afstanden moet men tusschenstations oprichten. Eigen haabd. De inkomsten van den eersten legercommandant na het Engelsch tusschenbestuur. Wij Willem bij de gratie Gods, Koning der NederlandenPrins van Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburgenz, enz, enz. Op de voordragt van onzen Staats Raad, Directeur Generaal van Koop handel en Koloniën in dato 23 September 1815 No. 9. Hebben goedgevonden en verstaan, bij alteratie van Art2 van ons besluit van den 7en December 1814 lett:T. T. aan den Luitenant Generaal Anthing, toe te leggen een jaarlijksch traktement van twintig duizend guldenen eene jaarlijksche toelage van 15,000.— voor tafelgeld, beide in te gaan op den dag dat het schip waarop hij de reize naar Java moet ondernemen, en in zee zal zijn gestoken. En is de voornoemde Directeur Generaal belast met de Executie dezes, waarvan een afschrift aan de Algemeene Rekenkamer zal worden gezonden. Brussel, den 26n September 1815. (get:) WILLEM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 191