195 „de uitbreiding der formatie hoofdzakelijk ten goede zal komen aan de „bezetting der 1» mil. afd. op Java". Deze conclusie is echter onjuist. Want, om een vergelijking te trekken tusschen de „infanterie-bezetting" zooals die thans is en zooals die voortaan zal zijn, moet men, behalve de veldbataljons, ook de depot- en garnizoenstroepen in rekening brengen. En al wil men nu de garnizoens-infanterie buiten beschouwing laten, omdat haar sterkte weinig veranderen zal, dit gaat toch stellig niet aan met de depotbataljons en met de 4000 man, die de infanterie feitelijk boven de oorspronkelijke formatie der korpsen telt. Eene vergelijking tusschen den bestaanden en den te scheppen toe stand zelfs al wil men uitsluitend beoordeelen tot welke krachts ontwikkeling de tfgM-infanterie in staat is heeft dus alleen waarde, als men bij de cijfers van bovenstaand staatje optelt de sterkte der depotbataljons en de meerbedoelde 4000 Inlanders (w. o. hoogstens 760 Amboneezen). Daartoe moeten wij echter zoowel deze 4000 man, die thans niet bij bepaalde korpsen zijn ingedeeld, als de totaalsterkte der toekom stige 4 depotbataljons, welke door de Regeering slechts „en bloc" is aangegeven, naar schatting verdeelen en krijgen dan: - 3e Wij zien dus, dat er van de voorgespiegelde „versterking aller wegen" van de M. v. T. niets anders overblijft dan een „verplaat sing van kracht". Trouwens, dit resultaat moest noodwendig ver Thans. In de toekomst. Meer (-4-) Commandementen. Veld- en 4000 Véld- Depot- of depot Inl. te Totaal. bataljoDs. Totaal. minder bataljons. verdeelen. bataljons. 2194 2194 2492 2492 298 Ie mil. afd. 'ava 3162 1200 4362 5034 1500 6534 2172 5124 2000 7124 4253 1300 5553 1571 1123 300 1423 772 229 1001 422 Sumatra's Westkust.... 1638 500 2138 1356 400 1756 382 Totaal 13241 4000 17241 13907 3429 17336 95

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 198