196 kregen worden, want ook de beate kok kan geen omelet maken zonder eieren. Intusschen blijkt uit dit overzicht der nieuwe dislocatie, dat de Atjeh-bezetting met 300 man zal toenemen, waarover overigens de M. v. T. bet stilzwijgen bewaart. Toch is het zeker niet over bodig, te denken aan de ingrijpende gevolgen in zake aanvulling. Wil men in de toekomst die sterkere Atjeh-bezetting compleet hou den wat toch wel de bedoeling zal zjjn, waartoe anders de cijfers? dan zal de overige infanterie daartoe nog belangrijker meer offers aan valide manschappen hebben te brengen, dan thans reeds het geval is. Yan het mobiel houden van drie bataljons op Java zal dan geen sprake meer kunnen zijn. III De Memorie van Antwoord geeft naar aanleiding van het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer vrij uitvoerige toelichtingen, die echter voor de toekomst van het wapen der infanterie weinig beloven. Allereerst wordt er op gewezen, dat men zich niet bepaald heeft tot het opnemen in de formatie van 4000 Amboneezen en Inlanders een voudig als fuseliers, maar dat het kader beduidend zal worden versterkt. „Terwijl thans zoo luidt het verder „de 4000 man, die boven de „normale formatie zijn toegestaan, over alle korpsen van het leger verspreid „zijn, en daaronder velen voorkomen, die voor niets anders dan den dienst „bij de garnizoenstroepen bruikbaar zijn, zal men na de invoering der „thans voorgestelde formatie bepaaldelijk de veldbataljons op de grootere „sterkte moeten aanvullen, natuurlijk zooveel mogelijk met manschappen, „die voor den velddienst geschikt zjjn". Als hiermede moet betoogd worden, dat de infanterie wel zal voor uitgaan wat het aantal validen betreft, dan is dat betoog uiterst zwak. Trouwens, zoo iets kan niet betoogd worden tegenover de nuchtere waarheid, dat de sterkte met geen enkel man zal toenemen, want ook die „beduidende versterking van het kader" geeft geen man meer, daar het aantal fuseliers precies even „beduidend" wordt ingekrompen. Men heeft thans 4000 fuseliers, voortaan zal men 4000 man kader en fuseliers te zamen hebben. Voilé, le fait

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 199