197 Afgescheiden hiervan maakt de M. v. A. melding van de mogelijkheid, ook in de toekomst de formatie tijdelijk uit te breiden, waartoe trouwens de Gouverneur-Generaal krachtens de bepalingen steeds de bevoegdheid heeft. Wij lezen daaromtrent: „Mocht de noodzakelijkheid zich doen gevoelen voor korten tijd een „of twee bataljons van Java te velde te zenden, dan zullen de...depot- „compagnieën tijdelijk worden opgericht" (n. 1. bij ieder vertrekkend bataljon één compagnie) „en bestaat er dus gelegenheid, door indeeling „van manschappen boven de formatie bij die depot-compagnieën, eene „kleine reserve te vormen tot aanvulling der verliezen. Laat het zich „aanzien, dat een veldtocht van betrekkelijk langen duur moet worden „ondernomen, dan zou bij de voorbereiding zelfs overwogen kunnen „worden tijdelijk een half of een geheel veldbataljon boven de formatie „op te richten". Men ziet het: de organisateur in Nederland ziet kans, met zeer geringe middelen heel veel te doen. Stel: er moet één bataljon op expeditie worden gezonden. Men richt de depot-compagnie op, waar voor echter geen enkel officier, onderofficier of korporaal is uitgetrokken en die dus slechts kan worden geformeerd door andere korpsen te plunderen. Bij die compagnie zal men manschappen boven de formatie indeelen, die dus eerst dan worden aangeworven. En daardoor zal men eene kleine reserve vormen tot aanvulling der verliezen Ja, klein zal die reserve wel zjjn, onbeduidend kleindit is het eenige, wat ons in de gedachtengang der M. v. A. logisch voorkomt. Vreest men, dat de veldtocht langer kan duren, dan kan zelfs over wogen worden, een half of een geheel bataljon tjjdelijk op te richten. Dat men echter zelfs op die wijze nog niet heel ver zal komen, is duidelijk voor ieder, die de oogen niet wil sluiten voor de énorme verliezen, die expeditionaire troepen reeds spoedig lijden. Heeft men de bezwaren van aanvulling niet nog onlangs zonneklaar voor oogen gehad bij de expeditie naar de Zuidkust van Flores, die toch, vooral wat den gezondheidstoestand betreft, in betrekkelijk zeer gunstige omstandigheden verkeerde? Moet de infanterie dan niet zoodanig georganiseerd zijn, dat.een troepenmacht desnoods van meer dan twee bataljons ten allen tijde op expeditie vertrekken en eenigeu tijd te velde gehouden kan worden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 200