210 worden gebracht. In den vorm van gewone potlooden gemonteerd, kunnen zij op dezelfde wijze aangescherpt wordenhet hout wordt niet door de metaalverbindingen aangetast, zooals de penneschachten, die nu veelal als houders der stiften worden gebezigd. Benno Wollmar te Mügeln levert de Wollmarsche desinfectie-mid- delen, die ver boven het in lndi'è algemeen gebruikelijke carbol te verkiezen zijn, dat een hospitaalzaal met zijn eigenaardige scherpe lucht vervult, omdat zij reukeloos zijn en stank wegnemen. Verbandtaschjes met antiseptische verbanden voor het brengen van de eerste hulp bij verwondingen zak-, reis-, stal-en andere apotheken in compacten vorm waren te kust en te keur, zonder iets nieuws of belangrijks op dat gebied op te leveren. Curiositate qua vermelden wij de orgels en harmoniums voor „Heil- anstalten" als hygiënische werktuigen Alfred Merhaut te Leipzig lïossstrasse). Intusschen is niet te loochenen, dat zij op plaatsen, waar volkomen gebrek aau muziek is, zooals wij er in Indië vele tellen, nu en dan zeer geschikt zouden zijn om psychisch gunstig te werken op met chronische en tot melancholie-stemmende kwalen verpleegde zieken. b. Veldlazarettenten en Lazaretbarakken. Ofschoon ook in Indië in bivouaks en bij manoeuvres, waarbij de troep laugen tijd op een open plaats vertoeven moet, volmaakt goed ingerichte veldtenten, barakken en lazarettenten zeer welkom zouden zijn, komt het ons voor, dat de geëxposeerde alle, als voor gebruik in Europa ingericht, voor Indië minder bruikbaar zijn. Daar bouwt men uit bamboe en atap snel en goedkoop doelmatige barakken en tenten. Als dak- en voor grondbedekking waterdichte stoffen te ge bruiken, zooals deze door de firma J. LandauerLeipzig-Reudnitz worden geleverd, zou echter zeker verkieselijk zijn. c. Transportmiddelen voor zieken en gewonden. Het spreekt wel van zelf, dat van de vele ingezonden vervoermid delen voor zieken en gewonden er slechts enkele tot toepassing kunnen komen in N. 1. Zoowel wat zijn verkeerswegen betreft, als door zijn klimaat, stelt het geheel andere eischen aau deze werktuigen, dan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 213