228 Bij het voortgezet vuur moet de T. echter steeds 25 M. wordeu verminderd. Dit moet men steeds doen, onverschillig hoe de spring- punten tijdens het grensschieten vallen, want de Leidraad schrijft het voor. Nergens toch staat daar voorgeschreven om tijdens het grens schieten eenige notitie van de 8. H te nemen Men zet het vuur dus voort op 1500 M. Men krijgt dan een gemiddeld interval van 25 M. en eene spring- hoogte, die l1/2 maal te groot is. Doet men nu verder een 6 tal schoten, dan zal men ontwaren, dat de spnnghoogte 11/2 X te groot is, en dan laat men de T. met 25 M. vermeerderen. Door die vermeerdering krijgt men wel normale spring- hoogten, maar tevens een interval van o meters, doch dit kan men niet zien van uit de batterij. Een ander voorbeeld, hoe men kan dwalen, is het volgende: Men verkrijgt bij het bergkanon op 2000 M..T. 2025 M., 3 en 1 bi] eene gemiddelde springhoogte van 1 M. Volgens den Leidraad zet men het vuur dan voort op 2000 M. Gaan wij echter eens na waar het gemiddelde springpunt dan wel komt te liggen. Het gemiddelde springpunt dtr grensschoten ligt 25 M. en 1 M. hoog, dat van het voortgezet vuur 50 M., en 6 M. hoog. Na eenige schoten zal men nu bemerken, dat wijziging der T. noodig is, om het gemiddelde springpunt op de normale hoogte te krijgen. Men neemt in dit geval 25 M. minder T waardoor dan het interval 75 M. wordt. Een dergelijk interval bij eene normale springhoogte zal, vooral met het oog op de groote invalshoeken, het vuur kunnen doen mislukken. Dergelijke misgrepen komen eenig en alleen voort uit de omstan digheid, dat men geene juiste gegevens omtrent de baan verkrijgt, zoolang men de O. H. niet regelt in verband met de verkregen springhoogten bij het grensschieten. De in den Leidraad voorgeschre ven wijze van overgang leidt alleen dan tot een juist G. K. T. vuur, indien bij het grensschieten de springhoogten gemiddeld gelijk waren geweest aan de halve normale en in andere omstandigheden niet. Zien wij nu eens op welke wijze men in het algemeen de spring hoogten, zoowel bij het grensschieten als bij het voortgezet vuur, in rekening moet brengen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 231