236 dezelfde gemiddelde brandtijden zullen hebben, als de reeds verschoten, om de eenvoudige redeu, dat er bij een en dezelfde batterij buizen voor komen, van verschillende tijden van aanmaak en waarvan de opbewaring volstrekt niet altijd ouder dezelfde omstandigheden heeft plaats gehad. Men verkeert dus bij het G K T. vuur steeds in onzekerheid; en mag dat wel met de middelen, waarover men tegenwoordig kan beschikken? Confectie van vuurmonden, projectielen enz. laten tegenwoordig niets te wenschen over. Geene kosten worden in dit opzicht gespaard en toch verwaarloost men overal, dat eene, dat meest gewichtige punt voor de vuurleiding n. 1. de zorg voor goed brandende sasringen. Zonder eenige zorg om atmosferische invloeden te weren, worden deze kostbare vuurwerken bij de batterijen medegevoerd. Er wordt dagelijks mede gereden en gehost, dan eens bij droog warm weder, nu weder eens in mistig weer en dat zouden die uiterst gevoelige tijd meters maar moeten kunnen verdragen. Hoe men de batterijen van goed brandende buizen kan voorzien, hoop ik hieronder aan te toonen. Maar bij deze methode moet in de allereerste plaats van het denkbeeld worden uitgegaan, dat iedere tijdbuis na de aflevering onmiddellijk in een luchtdicht gesloten bus worde bewaard en niet eerder met de buitenlucht in aanraking mag worden gebracht vóórdan wanneer zij voor iverkelijk gebruik op het projectiel moet worden geschroefd (1)Door het bovenstaande te ver- waarloozen, geeft men ieder denkbeeld van goede vuuruitwerking prijs. Gaan wij nu eens na wat ter verkrijging van gegevens omtrent den brandtijd van buizen wordt gedaan en is voorgesteld. In Duitschland is het denkbeeld wel eens geopperd om een tem- peersleutel te vervaardigen, waarmede men eene correctie voor lan- geren (bekenden) brandtijd kan aanbrengen. Dit zoude uitstekend zijn, indien men één en hetzelfde merk van buizen steeds bij de batterijen had. Rohne beveelt o. a. aan, om de pijlstreep op de tafel te verplaat sen, indien het blijkt, dat de brandtijd van de buis is gewijzigd. Ook is het denkbeeld geopperd om op de tafel van de tijdbuis meerdere (1) Men bewaart wel is waar de buizen in de M. v. O. in blikken trommels, maar zulks zoude ook bij de batterijen moeten plaats hebben.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 239