237 pijlstrepen aan te brengen, waardoor men eene standvastige correctie in brandtijd kan geven. Door zoo te handelen brengt men voor alle afstanden één stand vastige correctie aan. Eigenlijk corrigeert men dan slechts voor één afstand goed en voor alle andere afstanden verkeerd. Men heeft ook getracht den brandtijd te beproeven en dan in verband daarmede de commando's voor de T. te regelen. Dit zou alweer geen bezwaar hebben (behalve een lastige vuurleiding), indien de batterijen buizen van een en hetzelfde jaartal van aanmaak hadden. Dit laatste kan men nu eenmaal niet gedaan krijgen, dus mag men hierop geen enkel middel van correctie baseeren. Toch is het verkrijgen van tijdbuizen, op wier brandtjjd men kan rekenen, geen hersenschim. Eerstens moet men daartoe de buizen voorzien van een jaartal van aanmaak en ze alle onder geheel dezelfde omstandigheden op leggen, opdat men eene correctie, welke men voor een bepaald merk noodzakelijk heeft gevonden, gerust op alle buizen van dat merk kan toepassen. Ook is het wenschelijk, dat men niet te veel verschillende merken krijgt, daar dit licht aanleiding tot verwarring kan geven bij de toepassing der hieronder te vermelden methode. Men bestelle dus groote partijen buizen, die zooveel mogelijk onder geheel dezelfde omstandigheden worden gereed gemaakt. On middellijk na de keuring worden deze buizen in goed sluitende blikken gedaan, b. v. bij 10 stuks en over de verschillende magazijnen en batterijen verdeeld, zoodanig, dat men bij iedere batterij liefst alle buizen van hetzelfde merk heeft. Yan ieder merk buizen worden eenige kokers gedeponeerd bij de Pyrotechnische werkplaats om te dienen bij periodieke beproe vingen. De directeur dier inrichting moet voorts jaarlijks de noodige opgaven krijgen van de verschillende batterijen en magazijnen om te kunnen weten, waar de verschillende merken zijn ingedeeld. Men mag dan nu wel aannemen, dat ieder merk onder dezelfde omstandigheden vervaardigd en opgelegd uit volkomen onderling gelijk brandende buizen zal bestaan, vooral indien men ook als regel aan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 240