288 neemt de buizen steeds stil te laten liggen. De toestand der maga zijnen enz. zal nu niets hoegenaamd tot de inwendige verandering der sas afdoen. Alleen zoude men nog de omstandigheid hebben, dat in alle magazijnen niet dezelfde temperatuur heerscht, doch ver schillen hieromtrent zullen wel niet zoo belangrijk zijn. Door langdurig opbewaren zullen de buizen echter geleidelijk grooter brandtijd verkrijgen. Bij de P. W. nu onderzoeke men jaarlijks of wel, naarmate dit blijkt noodig te zijn, halfjaarlijks: le. Of de brandtijd regelmatig toeneemt. 2e. Hoeveel de toename bedraagt. Neemt de brandtijd van eenig merk niet regelmatig toe, dan moeten deze buizen onvoorwaardelijk worden afgekeurd. Blijkt uit de beproeving hoeveel de regelmatige toename in brandtijd van eenig merk is, dan wordt daarvan kennis gegeven aan de batterijen en magazijnen, waar men buizen van het beproefde merk heeft. De sasringen moeten oorspronkelijk worden afgeleverd zonder rand- verdeeling. Deze verdeeling toch heeft later niet de minste waarde. Bij iedere batterij en in elk M. v. O. nu deponeere men losse rand- verdeelingen, welke uit dun messingplaat kunnen worden vervaardigd en met een paar schroefjes kunnen worden aangebracht. "Van deze losse schalen moet men verschillende nummers hebben, welke worden aangebracht naar gelang van de resultaten der beproe ving. De schalen zouden b. v. kunnen opklimmen voor brandtijden, die resp. 21 /2 °/0, 5 c/0, 71/2 0 enz. zijn toegenomen en kunnen worden gemerkt 1, 2, 3 enz. (1) Ieder bewaarder van buizen krijgt nu eene opgave van de schalen, die bij de verschillende merken van buizen moeten worden aangebracht. Het nummer der schaal kan men op een etiquette op de blikken kokers plakken, terwijl men nog aan iederen koker een los vak kan bevestigen, waarin de schalen zijn geborgen, die bij de buizen be- hooren. Blijken de buizen bij latere beproeving andere schalen noodig te hebben, dan bergt men de oude schalen op en gebruikt men nieuwe, enz. (1) Voor eene gemakkelijke vuurleiding is het zeer wenBchelijk dat de randver- deelingen in Meter-afstanden worden gesteld. Men heeft dan voor het veld- en bergkanon afzonderlijke sohalen noodig.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 241