22 sultan te vestigen op het geslacht Polim zelf dat, al was het dan ook maar uit eene slavin gesproten, in de mannelijke linie toch, naar ieder gelooft, rechtstreeks afstamt van het vroegere sultansge- slacht, dat Atjeh groot maakte. Nu zal het wellicht menigeen verwonderen dat, in weerwil van het voorgaande oordeel over het tegenwoordige sultansgeslacht, de Atjehers er toch toe gekomen zijn om Toeankoe Mohamad Daoed eerst tot sultan te kiezen en hem bij onze concentratie in 1884 meerderjarig te verklaren en te huldigen. Toch is dat zeer verklaarbaar. De voornaamste bewerker hiervan is Toeankoe Haschim. Wie is Toeankoe Haschim In de geslachtslijst bijl. I zagen wij, dat Sultan Mohamad Sjah (Markoem Gedong) een tweeden zoon had Toeankoe Tjoet geheeten. Deze Toeankoe Tjoet is de stamvader van eene zijlinie van het sultansgeslacht, die nimmer aan het bestuur was en zich met de be stuursaangelegenheden van Groot-Atjeh ook niet bemoeid heeft. Hij had vier zonen: Toeankoe Tahir, Toeankoe Djie, ToeankoeKadir en Toeankoe Boegis. Deze vier Toeankoes zijn reeds allen dood, van den eersten ook zijn zoon Toeankoe Radja Lob, die geen kinderen naliet. Van den tweeden leeft op de Noordkust nog een zoon Toeankoe Mohamad bin Djie, die in 1890 en 1891 met het bestuur in corres pondentie trad over zijne onderwerping; hij is een man van geen bijzondere beteekenis en ook zijn zoon Soleiman, die gehuwd is met de weduwe van den in 1886 overleden Toekoe Neq Poerba Wangsa van de IX Moekims, hoort men nooit noemen. De vierde Toeankoe Boegis ging naar de Westkust waar hij de eerste Radja werd van Senaan; bij zijn dood volgde zijn zoon Toeankoe Radja Ketjil hem op en diens oudste zoon Toeankoe Abas is weer bestemd tot opvolger van zijn vader, die naar ik meen, op dit oogenblik nog leeft. De derde eindelijk Toeankoe Kadir huwde in het Tamiangsche eene zuster van Radja Baudahara en kreeg bij deze vrouw drie zoons en eene dochter. De drie zoons waren: Toeankoe Haschim, Toeankoe Machmoed en Toeankoe Radja Itam. Deze Toeankoe Haschim nu, thans een man van, naar het algemeen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 25