272 saldo te Atjeh, f 162.91 bedroeg, was op 1 Januari j.l. tot 176.36 gestegen aan entrée's werd ontvangen f 73.— terwijl werd uitgegeven aan admi nistratiekosten (met inbegrip van die van de Leden, bedoeld in art. 14 van het Reglement) f 38.80 en aan gedrukten enz. f 17.45. Aan contributies van het vorig jaar moest nog f 4.45 geïnd worden. In behandeling werd genomen het voorstel van het Bestuur tot wijziging van eenige artikelen van het Reglement (zie Indisch Militair Tijdschrift No. 1 van dezen jaargang), waarbij de voorgestelde redactie van de art. 4, 7, 11, 12, 18, 21 en 23 onveranderd en die van art. 2 en 22 na veran dering of weglating van een enkel woord werd goedgekeurd. Ook die van art. 17 werd goedgekeurd, nadat het Bestuur nog in overweging had gegeven daarin de woorden: „of aan" te vervangen door „hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van", terwijl die van art. 15, na breedvoerige discussie, door de vergadering zoodanig gewijzigd werd, dat voortaan „een ingeschreven paard, dat van eigenaar verwisselt, „t/m. het 14e jaar op nieuw kan worden ingeschreven". Een voorstel van het Bestuur om den in het vorig jaar afgetreden Directeur, tevens oprichter der Yereeniging, den Majoor der Infanterie J. Gt. H. van der Dussen, alsnog den dank der Yereeniging te betuigen, voor het door Zijn Hoogedelgestrenge gevoerd beheer, werd bij acclamatie aangenomen, en toen hierop door een der Leden in overweging werd gegeven den afgetreden Directeur, ten laste van het administratiefonds, een karwats als souvenir aan te bieden, werd ook dit voorstel goedgekeurd. Nogmaals worden H.H. Leden verzocht om steeds en in hun eigen belang zoo spoedig mogelijk kennis te geven, wanneer een paard, om de een of andere reden in het register geroijeerd moet worden. Het Bestuur werd herkozen en bestaat thans uit de Leden: D. la Feber, Directeur. J. Doi.ier, l Commissarissen. P. SoRGDRAGER, J iV.lt. Aangezien voor het oogenblik de directeur en commissarissen af wezig dan wel ongesteld zijn, worden de dagelijksche zaken tijdelijk waarge nomen door den len luit. der art. M. H. Yis.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 275