+1 278 m co co O O co Het vizier van het nieuwe geweer (kaliber 6.5 inM.) De laagste stand bij bov enbedoeld vizier is bestemd voor den afstand van 300 Meter. Dit is voor het In dische Leger bepaald verkeerd. Ver reweg het grootste deel van de doelen onzer schatters in de gevechten met Inlandsche vijanden bevindt zich op afstanden kleiner dan 300 M., ja zelfs dan 200 M. Ook biedt het meeren- deel dier vijanden geen hooger doel dan noodig is stellen we eene hoogte van 3 decimeter (1). Nemen we nu aan, dat met de invoering van het nieuwe geweer eene standvastige (2) richting op het midden wordt voor geschreven, hetgeen wel niet aan twij fel onderhevig is, dan doet de neven staande figuur (3) ons zien, dat de (1) Een schutter, over eene borstwering vurende, kan zeer gemakkelijk eene zoodanige houding aannemen, dat hij geen hooger doel biedt dan van 2 decimeter. (2) Te bepalen, dat de schutter zyne richting naar omstandigheden kan wijzigen, zou voor het Indische Leger verkeerd zijn; vooral onzen Inlandsclien schutter kan men moeielijk zoover brengen, dat hij daarbij oordeelkundig te werk gaat. Om die reden wordt eene standvastige richting het best geacht. (3) De2e figuur is samengesteld met ge gevens van het Italiaanscbe geweer van 6. 5 m.M. kaliber. Yan het hier in beproeving gegeven geweer stonden mij geen voldoende gegevenR ten dienste. De banen van beide geweren kunnen niet zeer uiteenloopen, want bij beide komen gelijke aanvankelijke snelheden voor. De door mij gebezigde gegevens zijn voor het doel alzoo alleszins voldoende te achten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 281