280 geweersystcmcn den toon zullen voeren, te klein blijken) in den strijd met Inlandsche volken is dat geheel anders. Bovendien zal het veel meer voorkomen, dat de vijand zich begint te vertoonen op afstanden, waarvoor vizierstanden voor 200 of 100 M. deugdelijk zijn, dan op afstanden, waarvoor de hoogere standen zijn bestemd. In slede dan in de eerstbedoelde gevallen het gewenschte vizier van 200 of 100 M. te kunnen aanwenden moet de schutter zich tevreden stellen met dat van 300 M. om alle kans te hebben te hoog te schieten. Het zoude bepaald te bejammeren zijn, dat het grootste van de voordeelen, die voor ons aan het nieuwe geweer zjjn verbonden, namelijk zijne geringe spreiding, dat wil zeggen zijne groote juistheid, door een geheel onnoodig gebrek aan vizierstanden voor de voor ons Leger zoo hoogst merkwaardige kleine afstanden (omstreeks 100 a 2Ó0 M.) verloren ging. Men bedenke ook nog, dat de aan wezigheid van vizierstanden voor 100 en 200 M. zeer in het belang is eener beoefening van het voor ons zoo belangrijke juistheidsschot. Al de bovenstaande overwegingen maken de aanneming van de bedoelde vizierstanden voor onze infanterie tot een' gebiedenden eisch. Uit het voorgaande kan men eenigermate zien, hoezeer de behoelten van de Legers in Nederland en Indië op het gebied van het infanterievuur uiteenloopen. De maatregel om de hoogere vorming van vuurleiders en schut ters voor het Indische Leger voortaan te doen plaats hebben aan de Neder- landsche schietschool is daarom in hooge mate ondoeltreffend, zelfs absurd. Hoewel dit laatste niet behoort tot het eigenlijke onderwerp van dit opstel heb ik, gedachtig aan het „frappez toujours mais surtout frappez fort" de gelegenheid zich aanbiedende daarop even de aandacht willen vestigen. Fandio. Snelvurend geschut van groot kaliber van de Maxim- Nordenfelt-guns and ammunition C< Dc Maxim-Nordenfelt Cie. wier etablissement zich te Erith ou wier schietplaats zich te Dartford bevindt, vervaardigt snelvuur-kanonnen van 115 mM., van 120 mM. en van 150 mM. kaliber; resp. lang 40, 45 eu 42 kaliber. Zij zijn vervaardigd van staal van bijzondere elasticiteits-eigenschappcn, en dat ook de toepassing van de rookzwakke kruitsoorten, zonder na- deelige gevolgen heet toe te laton.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 283