25 buitengewoon krachtige persoonlijkheid, scherpzinnig en energiek en op wiens geboorte niets valt aan te merken, zeker de meest ge- wenschte persoon, dien men kiezen kon. Waarom koos men hem dan niet? Wel, eenvoudig omdat de voorname hoofden geen sultan wilden, zjj kozen immers toen den jongen Toeankoe Mohamad Daoed ook niet, zij deden eenvoudig geen keus, hoewel zij daartoe even goed in de mogelijkheid waren als 4 jaren later, toen het Toeankoe Haschim door zijn intusschen verkregen invloed en hulp vooral van Habib Abdoer Rachman, eindelijk gelukte, den jeugdigen Toeankoe Mohamad Daoed tot sultan te doen kiezen. En als de voorname hoofden op het tijdstip, dat eenheid in het gezag van het liooc/ste belang was, in 1874, toen de oorlog met het hen overmachtige Nederland pas was uitgebroken, geen sultan kozen en vier jaren later, nadat zij door Toeankoe Haschim en Habib Abdoer Rachman overtuigd waren geworden van de wenschelijkheid om een algemeen erkend wettig hoofd van den staat te bezitten, weder niet Toeankoe Haschim wilden, de krachtige persoonlijkheid, maar toen het kind aanstelden, dat zelf niet regeeren kon en daardoor duidelijk te kennen gaven, dat zjj zeiven, ieder voor zich in zijn gebied, het heft in handen wenschten te houden, is het ons dan nog niet duidelijk genoeg, dat men niet in een herstel van het sultanaat het middel moet zoeken om tot de onderwerping van Atjeh te geraken? Handig maakte Toeankoe Haschim gebruik van de verkiezing van Toeankoe Mohamad Daoed tot sultan, geleidelijk wist hij ons te over tuigen van de vestiging van een centraal gezag te Kemala en dit tegenover ons meer en meer te doen gelden, eerst toen wij bij de optreding van den eersten civielen gouverneur een politiek van ver zoening en zoeken van toenadering invoerden, maar vooral later, toen van ons het denkbeeld uitging van herstel van het sultanaat onder den gekozen sultan Toeankoe Mohamad Daoed. Wij gaven daardoor zelf te kennen, juist wat wij m. i steeds met de uiterste zorg hadden moeten vermijden, dat het Toeankoe Haschim gelukt was een centraal gezag daar te stellen te Kemala en dit voor ons een zeer gewichtige factor was; wij bewezen juist wat hij zoo gaarne bewijzen wilde, dat het door de Atjehers gekozen hoofd van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 28