294 omstandigheid, dat het bij de fabricage gebezigde oplossingsmiddel, hetwelk blijkens den geur vau het kruit bij de ontvangst nog niet volledig was verdwenen, allengs verdampt is. In overeenstem ming met deze verklaring is het feit, dat die geur langzamerhand sterk is verminderd, terwijl verder in de warmste maanden van het jaar de snelheid de grootste toename vertoont. Verder is eenmaal een schietproef gehouden met kruit, dat gedurende vier dagen tot 60° C. was verhit, zoodat aangenomen mocht worden dat het oplos singsmiddel volledig was uitgedreven. De VG steeg bij dit vuur tot 564.7 M welk bedrag alzoo het maximum is dat bij de lading van 2.7 gram kan worden verwacht, 't Is echter niet onwaarschijnlijk, dat men van deze onregelmatigheid geen of veel minder last meer zal hebben, indien het buskruit als patroonlading hermetisch is afgesloten. Bij het Troisdorfkmit doet zich het omgekeerde verschijnsel voor, namelijk een voortdurende afname in aanvankelijke snelheid. Werd in September 1892 nog eene V0 van 536 M. gevonden, in Januari 1893 werd slechts eene snelheid van 485 M. bereikt. Een dergelijke afname in een zoo kort tijdsverloop overtreft verre de meest ongunstige verwach tingen. Onregelmatigheid schijnt trouwens eene hoofdeigenschap dezer kruitsoort te zijn het is zelfs eenmaal voorgekomen, dat men in eene serie van 20 schoten aanvankelijke snelheden verkreeg, die tot 40 M. uiteenliepen. Het verschil tusschen de uitkomsten bij buskruit, herkomstig uit de drie bewaarplaatsen is soms verbazend groot en klimt in Februari 1893 zelfs tot 40 M. Bij de schietproeven, die van gasdrukmeting verge zeld gingen, vond men in October 1892 een gemiddelden gasdruk van 1279 atmosferen, terwijl drie maanden later dit bedrag met 275 atmos feren of ruim 20 °/o verminderd was. Men denke niet, dat hierbij meerdere of mindere vochtigheid van het buskruit in 't spel kan zijn het is altijd bij elke proef zorgvuldig boven chloorcalcium gedroogd, zoodat alle waterdamp volledig was verwijderd. Bedenkt men voorts, dat bij gewoon zwart buskruit No. 2 slechts eene speling van 10 M. in de aanvankelijke snelheden is toege staan, en dat het niet meer voor de patroonfabricage mag worden bestemd, zoodra deze grenzen worden overschreden, dan kan bezwaar-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 297