305 veer !/8 daarvan aan vaste stoffen toegevoegd, denkelijk in den vorm van zouten, om het eiwit zooveel mogelijk voor oplossing geschikt te houden. De „Eierpulver van de firma W. Eugea Seemann te Stuttgart bevatten in 1 KG. 125 geheele eieren, of de dooiers van 170, dan wel het wit van 400 eieren. De prijs is zeer laag, volgens het pros pectus der firma slechts f 0.021/i N. C'. het ei. Wie bekend is met het groot aantal bedorven eieren, dat in Atjeh in de hospitalen ontvangen en bij den aannemer verwisseld werd, de meest geringe qualiteit der eieren, niet slecht genoeg voor afkeuring, en den hoogen prijs, die er voor betaald werd een tiental jaren geleden, zal zeker aan dit eier- poeder de voorkeur geven, wanneer mocht blijken, dat het geen stoffen bevat, nadeelig voor de gezondheid. De „Truppen- en Massen-speisungen" hadden volgens de op het programma aangegeven wijze plaats. Wij woonden een „Truppen- speisung" bij van een bataljon van 500 man; ieder man kreeg 125 Gr. corned-beef en een liter „Rumfordgemüse", die uit erwten- en boonenmeel bestaan met verschillende specerijen gemengd. In 12 minuten werden de spijzen door de groote Seuking- en Beulshanseu- fornuizen (Hildesheim en Leipzig Plagwitz) zeer smakelijk toebereid afgeleverd. Binnen het half uur had het geheele bataljon gegeten. Nog interessanter waren de onvoorbereide troepenmaaltijden van afdeelingen van 130 man, die eerst bij den afmarsch gemeld werden en in volle uitrusting in den kortst mogelijken tijd (15 minuten) onder leiding van Stabsarzt Dr. Paak werden gevoed met de door Paul Conrad en door Basté Co. geleverde „Militar conserven für die mobile Armee (de troep kreeg varkensvleesch met linzen, zoogenaamd „Dauerfleisch"). Ieder man kreeg bovendien 1/2 liter koffieëxtract van de firma Paul Brennicke Co. te Berlijn. Dit deel van het programma der tentoonstelling, wel in staat om de belangstelling op te wekken van de daarin betrokken militairen, sportliefhebbers en de Duitsche bezoekers van het tentoonstellings gebouw, heeft veel minder gewicht voor Indië. In Europa moet men het zeker van belang achten in staat te wezen in 15 a 30 minuten een warm maal voor een groot aantal militairen te kunnen gereed maken. Bij groote troepenverplaatsingen kan het voorkomen, dat

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 308