309 De helder blauwe kleur van het water iu de K.ieselguhrgroeven bij Unterlüss in de Luneburgerheide naast het vuilgeel der modder plassen in de onmiddellijke nabijheid bracht den uitvinder Dr. Nordt- meyer op het denkbeeld materiaal voor de vervaardiging van filter bougies daar te zoeken. Het verschil tusschen de Nordtmeyer- Berkefeldt en de Chamberland-Pasteurfilters toch bestaat in hoofd zaak daarin, dat bij den eerste de bougies vervaardigd zijn van „infusorienerde" (Kieselguhr), bij den ander uit onverglaasd porse lein. Daar de laatste naast den Cheavin-filter bij het Indisch leger in gebruik is, zou men een vergelijking van filters van deze typen met daarmede overeenkomende Berkefeldt-filters noodig kunnen achten om uit te maken, of er van den nieuwen filter voordeel voor ons te verwachten is. Officieele rapporten, die door den druk open baar gemaakt zijn, betreffende proeven met de in Indië gebruikelijke filters, ontbreken ons echter, zoodat wij deze vergelijking niet maken kunnen. Wel echter vinden wij in de studiën van Dr. H. Nordt- meyer en Dr. H. Bitter, beiden van het hygiënisch instituut der Breslauer Universiteit (Archiv für Hygiëne 1891, X p. 145 en 155) voldoende materiaal om in het algemeen de eigenschappen der Cham- berland- en Berkefeldtfilters te vergelijken. Boven den eerstge noemde, tot nog toe erkend als de beste, blijkt de Berkefeldt- filter het voordeel te hebben van grooter doorlatingsvermogen en gemakkelijker reiniging. Beide laten geen pathogene bacteriën door; zelfs niet de kleinste die men tot nu toe kent, die der muizen-septi- chaemie. Meldde de officier van gezondheid le kl. v. h. N. I. leger Prochnik op het internationaal congres voor hygiëne en demographie te Londen in Aug. 1891 (zie het prospectus en de prijscourant) dat „sich bei (seinen) Versuchen ein Durchwachsen der Bakteriën in keinem Falie gezeigt hat", hetgeen het „berechte Erstaunen" aller aanwezige vaklieden opwekte, dit voordeel schijnt de Berkefeldt- filter niet in alle omstandigheden te bezitten. Althans Dr. Nordtmeyer constateerde bij herhaalde proeven na 4 a 5 dagen een doorgroeien der bacteriën door den filterwand bij het filtreeren van bacteriënrijk water. Onder de gunstigste omstandigheden, dat is bij een luchtstem- peratuur van 25° (die in Indië meermalen voorkomt in den morgen en gemeenlijk tot 33°, 35 0 C. stijgt in den middag) vertoonde

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 312