310 zich dit verschijnsel reeds deu derden dag. Intusschen de bacteriën, waarvan hier sprake is, zijn water-bacteriën, dus meest onschadelijk doorwassen van pachogene-bacteriën is tot nog toe niet waargenomen. De mogelijkheid is evenwel niet uitgesloten, dat dit op den duur ook met deze bacteriën plaats heeft, wanneer Berkefeldt-bougies gedurende langer tijd, dan nu het geval was, worden gebezigd voor water, waarin zulke ziektekiemen voorkomen. Zelfs dan nog is het voldoende de bougie, met koud water opgezet, gedurende 3/4 uur te laten koken om haar steriel te maken. Deze maatregel is nu slechts noodig bij filters, die men gebruikt in het laboratorium of in de apotheek, wanneer men volkomen bacteriën vrije fikraten verlangt. Yoor het gebruik in het dagelijksch leven zou het overbodig zijn gedurende het tijdsverloop, waarbinnen zich bij later proeven geen doorgroeien van pathogene bacteriën vertoont. Tot zoolang afdoende resultaten daaromtrent verkregen zijn, zou de bougie bij wijze van voorzichtigheids maatregel nu en dan kunnen opgekookt worden. Heeft nu de Pasteur-bougie het noodig van tijd tot tijd uitge brand te worden, om zijn doorlatiugsvermogen terug te krijgen, bij de Berkefeldt-bougie is het voldoende het huidje vuil en een laagje van het buitenoppervlak van den filter weg te borstelen, of met lofa af te vegen om hetzelfde doel te bereiken. Blijkt eenmaal, dat de Berkefeldt-filter ook op deu langen duur geen ziektekiemen laat doorgroeien, dan verdient hij in alle opzichten de voorkeur boven den Pasteur-filter, zoowel in de kazerne als in het laboratorium, en dit niettegenstaande hij breekbaarder is. Daar de bougie bij gelijke grootte en waterdruk tienmaal meer zuiver water levert dan die van Pasteur, kan men met kleiner toestellen volstaan, hetgeen weder tot geringer aanschafïingskosten leidt. Een filterpomp van een bougie met een vermogen van 3 L. per minuut kost f 42,veldfilters van één bougie van hetzelfde vermogen van f 33.60 tot 39.automatisch reinigende filters van één bougie met 2 L. capaciteit f 30.tot f 45.pompfilters eindelijk met 1, 3, 5 of 7 bougies en een capaciteit van 2 L. per bougie kosten resp. 72.f 87.f 97.80 en f 111.terwijl de Chamberland-filter in Indië blijkens de Algemeene Order 1888 2ï0. 69, f 62.50 kost, de veldfilter op kruiwagen f 250.de Cheavin f 52.50. Welk vermogen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 313