317 Om verwonding en druk aan voet en been te voorkomen, hebben eenige inzenders op de tentoonstelling de naden hunner schoenen, in plaats van zooals gewoonlijk bij kleeding van binnen, zooveel mogelijk aan de buitenoppervlakte van het schoeisel aangebracht, hetgeen blijkbaar bij leder geen afbreuk aan de netheid behoeft te doen. Het „Taschenverband" dat in Europa veelal tot de uitrusting van elk soldaat behoort, was in allerlei vorm, het een compacter nog dan het ander, en in groote verscheidenheid aanwezig. Dorer en Braun uit München exposeerden een practische Nothverband-étui J. Odelga uit Weenen verbandpakjes met gesteriliseerde verbandstoffen Richter C°. te Konidtau in Bohemen leveren een zeer practisch compleet, antiseptisch zakverband, weinige cM3 groot, bestaande uit: antiseptische watten met jodoformgaas, impermeabele stof, een 2 M. lang garen windsel, en een veiligheidsspeld voor M. 0.50 f 0.30 NCt; elk soldaat kan gemakkelijk twee zulke verbandpakjes medenemen. h Yelduitrusting van den officier. Hiermede zijn wij gekomen aan een zaak, die in Europa menig denkend hoofd heeft beziggehouden, en die in Indië weinig of geen aandacht vindt. Uitgaande van de stelling, dat de verpleging te velde zoo min mogelijk van de gewone mag verschillen om de grootst mogelijke eischen aan het arbeidsvermogen van den militair te kunnen stellen met de minst mogeljjke verliezen aan niet strijdvaardigen, en dat deze stelregel evenzeer voor den officier opgaat, omdat hij in alle opzichten de voorganger van den soldaat moet zijn, heeft menigeen er zich op toegelegd verplegingsmiddelen uit te denken, die het officierskader in staat moeten stellen geen grooter ontberingen te lijden, dan onver mijdelijk noodig zijn. Aan die pogingen danken de „Lager-zelt für 6 bis 24 Offiziere in Beschreibung und Zeichnungen" en de Officiers-feld-Kochherd und Speise-einrichtung als Menagekasten" van den Majoor Opitz te Dresden-Striesen hun ontstaan. Dl. I, 1893. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 320