321 gingen niet door, naar ons Dr. Krocker mededeelde wegens de ge ringe opkomst van vakmannen. Denkelijk werd deze teleurstelling wel voor een deel veroorzaakt door het vroege jaargetijde. Waarschijnlijk verschijnen de voordrachten wel in druk, en zouden zij misschien op officieele aanvrage te verkrijgen zijn. Aan het einde van dit verslag gekomen, meenen wij ook nog melding te moeten maken van de toestellen voor electrische terrein verlichting. Het behoort niet aan ons de meer of minder practische inrichting der tentoongestelde voorwerpen: („Scheinwerfer für Ter- rainbeleuchtung" van Schuckert Co. te Nürnberg en „Beleuch- tungswagen" van de Daimler Motoren Gesellschaft te Canstadt, Würtemberg) te beoordeelen. Wel echter meenen wij de vraag te mogen stellen, of er in die richting niets voor Indië te doen overblijft. Al moeten wij het antwoord hierop aan anderen overlaten, wij konden niet anders dan met een bevestiging antwoorden op een vraag, die wij ons zeiven stelden, nadat wij een oefening hadden bijgewoond van de Saksische vrijwillige ziekenverplegers te velde. Deze vraag luidt: „Laat zich in Indië de behoefte niet sterk gevoelen aan een opzettelijk daarvoor wel afgericht hospitaalpersoneel ter vervanging van de om verschillende redenen voor den actieven dienst afgekeurde soldaten aan wie dit werk thans wordt toevertrouwd?" De ontvangst der commissie was zoo voorkomend mogelijk. Niet genoeg kan zij de beleefde behandeling roemen, die zij ondervond van de Duitsche officieren, belast met het commando bij de „Truppenspeisung Mag de commissie zich een eindoordeel aanmatigen, dan meent zij te mogen vaststellen, dat de tentoonstelling niet in allen deele gelukt mag heeten, maar dat er menige inzending op voorkwam, waarvan voor het Nederlandsch-Indisch leger groot nut kan worden getrokken. D. Wafelbakker, Arts,-off. v. gezondh. lc lel. H. P. M. v. Altena, 's Graoenhage, Wageningen 31 Maart 1892. kap.-kwartiermeester

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 324