29 naren eene houding aan te nemen en een toon aan te slaan, die duidelijk bewezen, dat zij slechts minachting voor onze zwakheid en lijdelijkheid gevoelden, terwijl zij, even als Pedir, zorgden door over vloedige bijdragen aan Kemala aftestaan, de hoofden onzer tegenpartij aldaar, wier toenadering wij zoo zochten, te steunen in hun verzet. Toen kwam geleidelijk de sluiting van de geheele Noord- en Westkust en niettegenstaande zij niet zoo afdoende was, als die in 1884 door de Regeering gewenscht, omdat de Oostkust open bleef en door bijzondere omstandigheden, ook voor Telok Semawé en Kerti op de Noord- en voor Telok Kroet op de "Westkust een beperkte invoer van levensmiddelen door middel van licenties was toegestaan, trof zij, in weerwil hiervan, toch nog boven verwachting doel, omdat zij toegepast werd door een Gouverneur als Generaal van Teijn, die met veel beleid en energie te werk ging en daarbij krachtig en vol toewijding ge steund werd, in de eerste plaats door H. M. marine en verder op het gewichtigste deel der kust het gebied van Pedir en Gighen door den met het civiel bestuur belasten postcommandant te Segli, die evenzeer van het groote nut van eene rigoureuse sluiting over tuigd tot herstel van ons gezag en door onttrekking van mid delen aan de Atjehers fuuiking van de macht der tegenpartij, met veel energie te werk ging. Slechts eene zaak leverde moeilijkheden op en dat waren de licenties van invoer voor Telok Semawé en Kerti; het beleid hiervan moest worden overgelaten aan den assistent-resident ter Oostkust en deze, hoewel een flink, bekwaam en doortastend ambtenaar, liet zich zoo menig maal verleiden tot te groote verstrekkingen, dat de Generaal meermalen beperkend moest ingrijpen. Gelukkig vond voorts de Generaal van Teijn in den medio 1890 als assistent-resident van Groot-Atjeh optredenden Heer Ruijssenaers een man van helder doorzicht en krachtig initiatief, die mede volkomen de noodzakelijkheid van het doen voelen van onze kracht door middel van sluiting inziende, als ambte naar een uitzondering maakte op den regel en niet quand même wilde besturen, zelfs daar, waar door het Regeeringsstelsel niet te besturen viel. Door zijne grondige bekendheid met de Atjehers, alle hem gespan nen listen en lagen, om licenties van in- of uitvoer te verkrijgen, doorziende, liet hij zich nimmer tot verkeerde toegevendheid en zwakheid verleiden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 32