331 Voorbereidende oefeningen. Door deze oefening wordt daar verkregen wat wij den man beoogen te leeren met onze gezamenlijke schietoefeningen, die wij ten koste van zooveel tijd en munitie het geheele jaar door beoefenen en wel zonder er om te geven of onze mannen reeds voldoende tot schutter zijn opgeleid of niet. Bovendien kunnen wij niet door onze gezamen lijke oefeningen bereiken wat daarmede in Duitschland verkregen wordt; daar toch zijn de doelen bij die oefeningen niet, gelijk bij ons doode schijven, doch levende afdeelingen soldaten, die volgens afgesproken teekens of op signalen verschijnen of heen en weer mar- cheeren. Deze oefening heeft dan ook plaats met losse patronen. De man leert daardoor even goed als met scherpe patronen zich gewennen aan het met anderen gezamenlijk vuren en aan de vuurdisci- pline, en tevens leert hij mikken op doelen, zooals hij die in den oorlog voor zich krijgt en niet op een lap linnen of papier. Bovendien wordt het resultaat der oefening zooveel spoediger verkregen, omdat zij plaats heeft met manschappen, die vooraf met zorg tot „schutter" zijn gevormd, die hun geweer en de capaciteit er van hebben leeren kennen en er vertrouwen in hebben leeren stellen. De eindoefeningen nu, de oefeningen met scherp, hebben daarna plaats, natuurlijk op schijven, zooveel mogelijk op beweegbare en plotseling Verschijuende of verdwijnende schijven. Voor die oefeningen worden eenvoudige veronderstellingen opgemaakt, waarbij zoowel met de omstandigheden van den veldoorlog, als met die van den vestingoorlog rekening gehouden moet worden. Behalve deze oefeningen heeft nog plaats het z.g „Belehrungs- schies8en" meestal in het begin der schietoefening, waarvoor per compagnie 200 patronen bestemd worden. Hierbij wordt ten aanschouwe van de manschappen op het terrein door uitmuntende schutters onder de meest mogelijke gunstige omstan digheden, zittende achter eeue tafel, geschoten, om den manschappen niet door woorden, theoriëeu en berekeningen doch plastisch op de duidelijkste wijze aan te toonen welke uitkomsten met een geweer verkregen kunnen worden en onder welke voorwaarden, die het meest gunstig zullen zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 334