346 resultaten verkregen. Hoogstens leert men den soldaten klasses- gewijze eenige bewegingen uitvoeren, maar stelt men ze voor het partijschermen tegenover elkaar, dan staan ze bijna nog onhandiger dan wanneer ze niets geleerd hadden. In het laatste geval toch zouden ze geheel hunne ingeving volgen, terwijl ze zich thans gebon den achten aan de weinige bewegingen, die ze geleerd hebben. Men moet het nut van het schermen echter niet alleen zoeken in de behendigheid, die het geeft in het gebruik van de wapenen. Daarnaast geeft het ook tegenwoordigheid van geest en vastberadenheid in oogenblikken van gevaar, zooals in de inleiding van het voorschrift op het bajonetschermen te recht wordt opgemerkt. Daardoor kunnen de schermoefeningen met eere staan naast die in het schieten. Deze laatste maken den man in hoofdzaak geschikt om hem in het vuur gevecht te kunnen gebruiken in verband met anderen, in de gesloten sectie, in de verspreide tirailleurlinie, waar hij echter nog steeds onder het commando staat van den groepscommandant. Wel heeft men de zoogenaamde individueele schietoefeningen, doch het gros der manschappen bevindt zich in de 2e klasse daarvan en deze oefenin gen hebben volgens 13 van het Schiet voorschrift ten doel, den soldaat het hoogstnoodige te leeren, om hem niet geheel op zich zelf staande in het vuurgevecht te kunnen gebruiken. Het schermen leert den man zich zelf redden. Het is werkelijk van meer belang, dat hij met zijn stootwapen den vijand van het lijf kan houden dan dat hij precies weet hoeveel lood koffie hij per dag- moet ontvangen, zooals op bladz. 196 van het Ind. Mil. Tijdschrift jaarg. 1887, N°. 2, werd opgemerkt, nadat het genoegen was uitge drukt over het uitkomen eener Algemeene Order, waarbij van hooger- hand de gymnastiek en het schermen weder op den voorgrond werden gesteld en zelfs geen onduidelijke wenk werd gegeven, dat de theo rieën bij deze lichaamsoefeningen ver moeten achterstaan. Bij het handgemeen nadert het gevecht zijn einde. In den aanvang rukken gesloten troepen tegen den vijand op; de persoon gaat dan op in het geheel. Hij is gebonden in den troep, die op het macht woord van den bevelhebber over het gevechtsveld wordt bewogen als een stuk op het schaakbord. Sterk voelt iedereen zich in het bewustzijn een makker naast en voor of achter zich te hebben. Hoe meer men

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 349