347 echter den vijand nadert, hoe meer de soldaat uit de hand raakten hoe nieer men van zijne persoonlijke eigenschappen moet verwachten. Reeds de tirailleeroefeningen leeren den mau zelfstandigheid. In het handgemeen hebben de chefs ten slotte alle macht verloren en de beslissing hangt af van den moed der manschappen en van de hoeveel heid steken en houwen, die ze weten uit te deelen. In dat gedeelte van het gevecht werkt de infanterie als de cavalerie. Met hoe meer kracht de stormaanval wordt ingezet, met hoe meer woede de steken worden toegebracht, des te beter is de goede uitslag van het gevecht verzekerd. Dit verklaart het gezegde van den luitenant de Koek van Leeuwen „Men prente den soldaat in, dat hij een edel mensch is, indien hij zijne vijanden zoo spoedig en in zoo groot mogelijk aantal neervelt". (Ind. Mil. Tijdschriftjaargang 1889, blz. 333). Nu moge het handgemeen in Europeesche oorlogen weinig meer voorkomen, de Fransch-Duitsche oorlog heeft toch nog geleerd, dat het in gevechten om terreinvoorwerpen nog niet tot de zeldzaamheden behoort. En hier in Indië gaat bijna geen gevecht voorbij, waarbij het blanke wapen niet een woordje meespreekt. De luitenant Campen noemde het bekende woord van Suwarow „de kogel liegt, de bajonet spreekt de waarheid" in Indië met zijn bedekt terrein een axioma (Incl. Mil. Tijdschjaarg. 1886, blz. 232), terwijl na de gevechten bij Edi van 6 en 8 Mei 1889 in het Ind. Mil. Tijdschr. werd opge merkt, dat na het handgemeen aan de geweren de parades van menigen klewangslag zichtbaar waren. 2°. Vlugheid en kracht. Nog heb ik slechts gesproken van het nut van schermoefeningen uit een zuiver militair oogpunt. Ook de kracht en vlugheid, die men er door krijgt, mag men niet vergeten. Geen tak van sport maakt zoo vlug als het schermen; tevens eischt het echter vlug denken, vlug overwegen en besluiten en is het daardoor een uit stekend middel van opvoeding te noemen. Thans wensch ik over te gaan tot het maken van eenige opmer kingen ten opzichte van de wijze, waarop de schermoefeningen nog plaats hebben, en zal ik daarbij verschil maken tusschen het schermen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 350