348 met degen of sabel en dat met het geweer. Ik doe dit om drie redenen: 1°. omdat degen- en sabelschermen bijna slechts aan het kader kan onderwezen worden 2°. omdat er voor het bajonetschermeu een nieuw voorschrift bestaat, en 3°. omdat het geweer door zijne zwaarte niet die ingewikkelde bewegingen toelaat, die de sabel en degen veroorloven. Degen en sabel. Voor het kader zal het van veel nut zijn, dat het den degen of de sabel leert hanteeren. De behandeling van den degen komt in de practijk wel niet te pas, doch ze leert boven die van elk ander wapen vlug zien en vlug handelen. Is de parade een duim tekort, een tiende van eene seconde te laat, dan kan men den steek reeds in de volle borst hebben. Alles komt hier aan op fijnheid, juistheid van beweging, op het nemen van een vlug besluit. Doordat het wapen zooveel lichter is, kunnen de bewegingen meer samengesteld zijn. Het degenspel geeft te denkenmen moet vlug besluiten trekken, want anders komt men te laat in de uitvoering zijner bewegingen. Dat het sabelschermen nut heeft zal wel geen betoog behoeven. Waar de behandeling van het geweer tegenover den sabel geleerd wordt, is het zeker ook noodig, dat men dit wapen leert hanteeren. Leert men dit alles nu naar eisch bij eene klassesgewijze oefening, 1 a 2 uur in de week en met eene handleiding als die van Siebenhaar Geen onderricht aan klassen. Het onderricht aan klassen deugt niet, men maakt op die manier gymnastiek van het schermen. Alles moet daarbij gelijk gebeuren, iedereen moet den uitval even vlug, of liever even langzaam maken. De bewegingen uit de handleiding worden geleerd, doch steeds op commando en steeds even vlug. Hij, die een paar maal niet gelijk werkt met de anderen, wordt gestraft. Ook de luitenant de Koek van Leeuwen wees er reeds op, dat bij oefeningen, waarbij de eischen, die op het gevechtsveld geboren worden, als de hoogste aangemerkt worden, met beginselen van orde, sierlijkheid en gelijkmatigheid van beweging gebroken moet worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 351