353 Het bleek echter, dat de heer Théveuin meer tijd noodig had voor het opleiden van prevöts en meesters dan hij aanvankelijk opgegeven had. Spoedig kreeg hij het ook te kwaad met eenige officieren der cavalerie en moest hij zijn ontslag nemen. Een nieuw schermvoor- schrift voor de cavalerie was toen reeds tot stand gekomen. Kenmerken der Fransclie metliode. Wat kenmerkt nu de hier nog niet of uiterst weinig bekende Pransche methode? Ik zal slechts eenige kenmerken bespreken. De luitenant de Koek van Leeuwen wees er wel op, dat in Frankrijk een schermreglement was uitgekomen, dat een scherp geteekend onderscheid maakt tusschen practijk en kunst, doch deed dit slechts terloops. 1°. Onderricht aan man voor man. De Pransche methode breekt met het onderricht in klassen. De leerlingen komen steeds tegenover den onderwijzer te staan, die alle steken of houwen doet neerkomen op een borstlap (plastron). Men leert daardoor de steken richten; de onderwijzer keurt geen steek goed of hij moet juist op de gewilde plaats treffen. Is de steek in alle opzichten goed, waartoe vereischt wordt, dat de juiste plaats getroffen wordt, de steek forsch aankomt en het voorste gedeelte der- kling omhoog buigt, dan slaat de onderwijzer de punt van den degen van den borstlap af. Hierdoor verkrijgt de leerling kracht in den pols en de vingers, waarvan de oefening (doigté) veel zorg vereischt. Heeft de leerling een steek eenige malen goed uitgevoerd, dan weert de onderwijzer en steekt na; alsdan volgt eene reeks van nasteken (phrase d'armes), die de onderwijzer eindigt door den leerling te laten treffen. Gfeen steek wordt dus nutteloos gedaan, altijd moet er iemand getroffen worden. De leerling komt niet in de gevechtsstelling terug of hij moet den onderwijzer geraakt, dus zijn doel bereikt hebben. Zonder borstlap is werkelijk geen goed schermonderwijs denkbaar. Te recht noemde de kapitein Jacobs zelfs het stooten op ballen en schijfjes eene onnutte oefening. Door persoonlijk onderwijs leert de onderwijzer zijn leerling door en door kennenniet alleen diens krachten, doch ook zijne eigenschappen moet hij opmerken, want hij dient daarmee rekening te houden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 356