354 Verschillend karakter der leerlingen. De eene leerling is begaafd met ijver en geduld, doch is onbevat telijk en onhandig. Deze heeft recht op zorg] en "toewijding, met tact möeten zijne fouten hem onder het oog worden gebracht. Drift en ongeduld van den onderwijzer zouden hier slechts de ambitie benemen. Andere leerlingen weer betoonen weinig lust in de beoefening der lessen. Hier zorge de onderwijzer niet te veel acht te slaan op onbeteekenende fouten en het verbeteren daaryan om niet den schijn op zich te laden te willen vitten. Tegenzin om iets te leeren is een nog veel grooter hinderpaal dan onhandigheid. Het is echter vooral bij het partijschermen, dat den onderwijzer karakterkennis te baat komt. Het is toch merkwaardig hoe zich de karaktereigenschappen daarbij openbaren. De een is kalm, doch niet bezield met den lust de tegenpartij zooveel mogelijk te treffen wat toch bij elk gevecht hoofddoel moet zijn en legt zich daardoor hoofdzakelijk op de verdediging toe. Zulken moeten eens wakker geschud worden en welk beter middel is er dan hunne eigenliefde te kwetsen door hen snel achter elkaar eenige raaksteken toe te brengen. Anderen weer zijn oploopend, sanguinisch, doch daardoor zorgeloos in de verdediging. Ze vallen maar aan en geven zich daarbij dikwijls bloot. Hier is de verrassingssteek (coup d'arrêt) een uitste kend middel om de onstuimigheid van den leerling te breidelen. Weer anderen zijn al te voorzichtig, denken te lang na en laten daardoor dikwijls eene gunstige gelegenheid voorbijgaan. Hier geeft de tempostoot (coup de temps) een middel aan de hand om tot vlug handelen te dringen. Men late bijvoorbeeld den leerling niet te lang schijnsteken maken, doch voorkomt hem op een gunstig oogenblik. Een zeer mooi voorbeeld, dat] tevens het groote nut van dien coup de temps bewijst, gaf de kapitein^ Jacobs in zijn opstel over het bajo- uetschermen. Deze noemde zeer juist het oplichten van klewang en sabel het oogenblik, waarop de bajonet vechter behoort uit te vallen. Hij voegde er bij, dat goed geoefende meesters op de sabel huiverig waren met eenigszins geroutineerde bajonetvechters te trekken, wan-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 357