855 ueer. Diet om de beurt werd uitgevallen; want zeiden zij: „als ik maar een beweging maak om te slaan, heb ik den stoot al beet Tactiek van liet schermen. Een goed schermer volgt tactiek. Het ideaal van een schermer is evenals dat van een veldheer, van alle gunstige omstandigheden gebruik te kunnen maken, zoowel te kunnen aanvallen als te verdedigen. Bij eene goede partij kunnen we als 't ware den loop van een gevecht in het groot waarnemen. Zijn de partijen in stelling, dan beginnen ze met over en weer te tasten, eikanders krachten uit te vorschen. Men tracht de zwakste zijde van de tegenpartij te onderkennen: welke parade hij slecht uitvoert, of hij langzaam nasteekt, ook welke zijne lievelingsparades of aanvallen zijn, natuurlijk om hem dan zooveel mogelijk de gelegenheid te benemen die toe te passen of om ze aau eigen oogmerken dienstbaar te maken. Na die inleiding tracht men het gevonden middel om te treffen toe te passen. Dekt de tegenpartij zich bijvoorbeeld slecht tegen een snel uitgevoerdeu nasteek aan de rechterzijde onder den arm, dan tracht men de laatste bewegingen zijner aanvallen rechts (in den kring rechts) te weren om hem dan met een nasteek onder den arm (dérobement) te treffen. Men past het gevonden middel nu zoo lang toe tot de tegenpartij op zijne hoede is om dan weer eene andere aanvalswijze te zoeken. Staat de tegenpartij moeilijk op uit den uitval, dan zoekt men zijne kracht in een vluggen nasteek (ripost). Kan hij niet goed nasteken, dan kan men zonder gevaar in den uitval blijven liggen en een tweeden steek (reprise of remise) toebrengen. Is de tegenpartij voorzichtig dan kan men zich wat blootgeven om hem tot een aanval te lokken en op de parade dan een met alle vlugheid uitgevoerden nasteek te doen volgen. Wat is dit anders als het lokken in eene hinderlaag? Daar hierbij de wapenen niet aangesloten zijn, blijkt er tevens de noodzakelijkheid uit lessen te geven, zoogenaamd op de afwezigheid van het wapen. Heeft meü die niet geleerd, dan schijnt het zoo eenvoudig en natuurlijk uit te vallen, als de tegenpartij ongedekt is, dat men er inloopt. Ik noem hier slechts eenige voorbeelden; regels zijn in het scher men even moeilijk te geven als in de tactiek. Dit zal echter doen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 358