Bajonetschermen. 358 Ik heb tot nu toe uog niet gesproken van het bajonetschermen. Wil men het goed leeren, dan geldt nagenoeg geheel het bovenstaande er zou dan echter een groot aantal onderwijzers vereischt worden. In het Hollandsche voorschrift van 1890 wordt dan ook gezegd: „De compagniescommandant zal er naar streven het kader minstens „den graad van prevöt op geweer te doen erlangen. „Alleen met een voltallig aantal geschikte onderwijzers is het mogelijk „de gewenschte uitkomst van het onderricht in het schermen eene „oefening, waarvan het practisch gedeelte uitsluitend aan man voor man „kan worden onderwezen te verkrijgen". Zoolang dit groot aantal onderwijzers er uog niet is moet men het klassesgewijze onder richt voor het gros wel behouden. Dit in aanmer king nemend vind ik het tegenwoordige voorschrift niet kwaad. Het niet om beurten steken, dat ik boven bepleitte voor het degenschermen, staat het toe voor de geoefenden. Eene groote verbetering in het onderricht zou nog aan te brengen zijn door te bepalen, dat bij het leeren der stooten niet gepareerd moet worden. Worden de parades onderwezen, dan moet men op iedere afwerir.g steeds een nasteek laten volgen; „géén parade zonder nasteek" moet den leerling een regel worden. Daar de stooten nu moeten treffen, is het volstrekt noodig dat geweren worden gebruikt met inschuivende bajonetten, en dat één gelid zich van maskers voorziet. Bij de lessen van.geweer tegenover sabel bevreemdt het mij, dat de met geweer bewapenden steeds de houwen en schijuhouwen geduldig moeten afwachten en eerst daarna een stoot mogen geven. Het is noodig, dat de eerste les al leert, dat de bajonetschermer moet uitvallen zoodra zijn tegenstander zijn wapen oplicht. De mogelijkheid alsdan te treffen doet vooral de meerderheid van de bajonet tegenover de sabel gevoelen. Overigens vind ik, dat er uit het voorschrift, als het behoorlijk gevolgd wordt, genoeg is te leeren. Het blijkt echter, dat het zeer lastig is zich aan de bepaling te houden, dat met geoefenden de tweede en derde afdeeling moeten behandeld worden. Er zijn in den regel slechts een 12 bajonetscherm- gewereu per compagnie beschikbaar, zoodat men- gedwongen is het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 361