362 alle netjes opgepoetst aan de wanden, en eene eenvoudige trofee boven tegen den schoorsteen, op welks blad de meest bekende werken lagen op het gebied van schermen, zooals die van Desmedt en Prévost. Nooit werd de zaal verwarmd; zelfs 's winters werden de zalen eerst dichtgedaan als men er binnenkwam. Kil en huiverig, met traag bloed, trad men er in om er lenig, het bloed jagend door de aderen en vroolijk in het bewustzijn vlugheid en kracht te bezitten weder vandaan te gaan eene heerlijke metamorphose. Fleuretten en degens. Defleuretten bij de tegenwoordige methode gebruikt, voldoen niet aan de eisehen. De groote fout is, dat het zwaartepunt te ver naar voren ligt, waardoor de punt, van het wapen niet fijn is te verplaatsen. De meeste macht heeft men over een voorwerp, als men het zwaartepunt in de hand heeft. Soms verkiest men die macht niet en wil de zwaarte van een voorwerp benutten, zooals bij een houwwapen, waarbij het zwaartepunt ver naar voren ligt om de werking der zwaartekracht als composante te kunnen gebruiken. Om het zwaartepunt bij den degen meer naar achteren te verplaatsen moet men het handvat betrekkelijk lang en den degenknop zwaar maken. De goede ligging van het zwaartepunt is ongeveer bij den bril, liever nog er iets achter dan er voor. Vooral ook mag de zeemleêren prop aan de punt van den degen niet te groot zijn. De sabels zijn over het algemeen beter; ze mogen echter niet te zwaar en niet te lang zijn. Voor het bajonetschermen moet men bepaald gebruik maken van geweren met inschuivende bajonetten. Het zware geweer heeft zooveel arbeidsvermogen van beweging als het fiks vooruitgestooten wordt, dat het voor den onderwijzer bepaald gevaarlijk is zich te laten treffen, wat bij goed onderwijs toch noodig is. Nu kan men wel weer zeggen, dat de stoot dan maar wat zachter moet toegebracht worden, doch dat is weer niet overeenkomstig de werkelijkheid. Hiermede eindig ik mijn opstel, hopend dat het er iets toe moge bijdragen ook hier de schermkunst vooruit te brengen; stilstand toch is het begin van achteruitgang. R. ten Seldam, 2e luit. inf. dl 9.b

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 365