V ARI .A__ April 1873—April 1893. le Expeditie tegen Atjeli. Het Officierspersoneel der Landmacht na twintig jaren (1). Staf der Expeditie. La seconde partie de la vie se passé toujours a revenir sur la première. II n'y a de morts, que eeux que nous avons oubliés. Ceux que nous aimions et que nous avons perdus ne sont jamais plus oü ils étaient, mais ils sont partout oü nous sommes. Naam en voornamen. Rang bij vertrek der le expeditie. Mutatiën of tegenwoordig positie. Kohier, J. H. R. Romswinckel, J. H. Egter van Wissekerke, A. W de Bont, G Schneither, J van der Veen, J. H. generaal-majoor opperbevelhebber, kapitein der inf. adjudant, kolonel der genie. kapt. der infanterie. le luit. der art. le luit. der inf. 14 11 25 6 28 24 April 1873 vóór Atjeh gesneuveld. Mei 1888 als generaal- majoor gepensionneerd. Februari 1877 gepen sionneerd. April 1878 als majoor gepensionneerd. Augustus 1881 als kapi tein te Soerabaja over leden. Augustus 1887 als ma joor te 's Gravenhage overleden. (1) Zie ook deel I blz. 541 van den jaargang' 1883.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 369