33 Gouvernement weten te brengen, door onware berichten, gestaafd door zooveel getuigen als hij zelf verkoos; alle moorden, rooverijen, dief stallen, alle onveiligheden zouden heeten gepleegd te zijn of veroorzaakt door lieden uit staatjes, wier hoofden niet naar zijn pijpen dansten en hem niet gaven, wat volgens de oude Atjehsche instellingen den sultan toekomt en zoodoende zouden zij, daar ook wij die inkomsten aan ons getrokken hadden, steeds dubbel betalen. Men ziet, de Atjehers zijn nog zoo dom niet en ook om deze redenee ring van Pedir's hoofd, moet ik zeggen, dat herstel van het sultanaat het middel tot bevrediging van Atjeh niet is. Met herstel van het sultanaat op den voorgrond had Generaal van Teijn zeker gelijk, dat sluiting moest worden toegepast, totdat de onderwerping zou gevolgd zijn, maar had de Regeering dit denkbeeld laten varen, zooals ik hoor dat nu het geval is, dan zou de Generaal, naar mijne meening, tot dadelijke invoering van eene krachtige scheepvaartregeling geadviseerd en die met zijn doorzicht en voort varendheid voorbereid en toegepast hebben. Immers dwang op Kemala uitoefenen ware dan niet meer van belang voor ons, Kemala ware dan niet meer het middelpunt gebleven, waarom voor ons het verzet draaide, wij hadden in 't geheel geen aanrakingen meer te onderhouden; de onderwerping van de hoofden van verzet, ook van Toeankoe Mohamad Daoed en Toeankoe Haschim, ware ons dan onverschillig geworden, omdat wij hen zooals nader blijken zal in de onmogelijkheid kunnen brengen om vijandelijkheden tegen ons te plegen, wat hen tot vrij wel onbeduidende personen zou terugge bracht hebben. In de Onderhoorigheden geeft de scheepvaartregeling alleen zonder meer de macht in handen, om aan het schieten op onze posten een einde te maken door het opleggen van boeten aan de hoofden, uit wier gebied zulks plaats heeft en aan hoofden wier bevolking daaraan deelneemt; zelfs kan men door dat krachtige middel dwingen tot inlevering van vuurwapens en is het belang der hoofden, om met ons op goeden voet te blijven zóó groot, dat niet slechts de ambtenaren in gezelschap der hoofden spoedig veilig overal in de kuststaten komen kunnen, maar ook terreinopname enz. enz. mogelijk is, zoomede het aanleggen van goede wegen door of op rekening van Dl. I, 1893. B

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 36