378 Gesneuveld Ten gevolge van bekomen wonden overleden6 Te velde overleden Gedurende de evacuatie overleden2 Overleden21 Vermist, vermoedelijk verdronken1 Gepensionneerd78 Overgegaan in 's Lands burgerlijken dienst1 Op verzoek eervol ontslagen 1 Met een onderstand ontslagen2 Vervallen verklaard van hiinne militaire charge1 Nog in actieven militairen dienst]5 Archieven van gewestelijke militaire commandanten. Zooals aan elk op eenig bureau werkzaam officier of minder militair bekend is, gaat in den aanvang veel tijd verloren met het agendeeren, opbergen, opzoeken, enz. van stukken en zijn de herhaalde verwisselingen van bureaupersoneel oorzaak, dat men niet spoedig in de archieven van de afdeelings- en gewestelijke militaire commando's t'huis is. In een en ander zou misschien verbetering te brengen zijn door voor alle archieven van de afdeelingscommandanten op Java en de gewestelijke militaire commandanten op de Buitenbezittingen één gezamenlijken index samen te stellen. Mocht dit denkbeeld ingang kunnen vinden, dan zou schrijver dezes daaraan gaarne zijne krachten beproeven. De redactie van dit Tijdschrift heeft zich bereid verklaard, om de haar c.q. toegezonden afschriften der verschillende archief-indeelingen te ont vangen en aan ondergeteekende te doen toekomen, zullende door dezen laatste dan getracht worden, om een regeling aan de hand te doen, die tot eenvormigheid en aanzienlijke besparing van tijd zal leiden. Ben adjudant-onderofficier schrijver. De nieuwe uniform der Fransche infanterie-officieren. Een bewijs van de noodzakelijkheid om den civielen Minister van Oorlog te vervangen door een generaal-officier, is te vinden in het verloop der voorstellen tot de invoering van een nieuwe uniform voor de officieren van het wapen der infanterie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 381