380 Abonné's Ind. Mil. Tijdschrift. In vredestijd heeft elk man de bussen verduurzaamd vleesch in zijn bezit en voert die c.q. in den ransel of de bepakking mede, het zout en de beschuit worden bij de compagnie of het detachement bewaard, in het laatste geval zijn ze compagniesgewijze opgelegd, zoodat ze bij mobilisatie spoedig kunnen worden uitgereikt. De troep ontvangt evenwel de beschuit als hij het garnizoen verlaat tot deelneming aan groote manoeuvres, verleenen van militairen bijstand, garnizoensverandering en voorts in alle gevallen waarin de korpscommandant dit noodigoordeeltde beschuiten wor den dan door den man 2 aan 2 in een linnen zakje genaaid, de 5e beschuit van de Alpentroepen komt in een 3e zakje. Is de troep weer in het garnizoen terug dan worden de beschuiten alle nagezien, de beschadigde vervangen en daarna worden zij weer opgelegd. Al de bovengenoemde reserve-levensmiddelen worden op bepaalden tijd verbruikt en vervangen, terwijl zij bovendien op gezette tijden nauwkeurig worden nagezien. Militair Weekblad. Pooten voor cavalerie en marine. Tn den afgeloopen zomer zijn bij de Duitsche cavalerie proeven genomen met een uit twee gedeelten bestaand voor 3 personen ingericht bootje. Het is ongeveer 2.5 M. lang en dient voornamelijk bij het overtrekken van rivieren, om degenen die niet kunnen zwemmen, benevens het harnache- ment over te zetten. Ten dienste van de Marine is op de werf van den scheepsbouwmeester Kirehhof te Straalsund een reddingsboot vervaardigd, welke geheel uit aluminium bestaat. Hare lichtheid is een groot voordeel bij het vervoeren en te water brengende ondervinding zal echter moeten leeren of ze ook sterk genoeg zal zijn om het geweld der golven te weerstaan. Militair Weekblad. CORRESPONDENTIE. Plan-PlanAan Uw wensch is voldaan. Kapitein T. J. van Dam, te Amsterdam. Uw verzoek is bij de Uitgevers overgebracht. Dr. Serrurier's open brief aan prof. Schlegel in dank ontvangen. Wie Uwer wil de 8C en 11° aflevering van den jaargang 1885 afstaan aan de lied.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 383