OVERZICHT HER PROEVEN MET HET ROOKZWAKKE BUS KRUIT AAN HE PYHOTKCHNISCHE-WERKPLAATS TE SOERABAIA. Vervolg van bh. 295). Slot. Wat de regelmatigheid der aanvankelijke snelheden in de verschil lende seriën betreft heeft het A'oóefcuit verreweg de beste resul taten geleverd, terwijl het Troisdorfkrmt ook in dit opzicht het minst voldaan heeft. Mogelijk, doch niet waarschijnlijk is het, dat bij het nieuwe geweer de resultaten iets beter zullen zijn. Bij schietproeven in Nederland heeft men met dit geweer in sommige seriën verschillen van 36 M. in aanvaukelijke snelheid opgemerkt, terwijl bij andere seriën de gemiddelde aanvankelijke snelheid somtijds circa 25 M. hooger of lager werd gevonden dan een paar weken te voren bij eene overeenkomstige proef. Hier tegenover staat echter, dat men wegens de gestrekiheid der banen niet beducht behoeft te zijn, dat dergelijke verschillen veel afbreuk zullen doen aan de trefkans, die in elk geval veel beter is dan bij het tegenwoordige geweer. Als men de zaak enkel uit een ballistisch oogpunt beschouwt, is het alzoo aan geen twijfel onderhevig, dat het Noèefkruit van de drie beproefde soorten de voorkeur verdient. De ongelukkige eigenschap van dit kruit evenwel, bij hoogere temperaturen nitroglycerine los te laten, maakt het voor gebruik in de tropen minder geschikt. Als een tweede, niet minder ernstig bezwaar dient verder nog vermeld te worden, dat bij aanwending dezer kruitsoort, zooals in Nederland is aangetoond, de geweerloopen spoedig in meerdere of mindere mate worden ingevreten. Niet alleen veroorzaakt dit een spoedig bederf van het wapen, maar Hl. I, 1393. 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 384