382 bovendien geeft het aanleiding tot misvorming van den kogel en vermindering van de trefkans. Het Troisdorfkxv.it is naar onze meening, wegens zijn onvoldoend weerstandsvermogen tegen tropische klimaatsinvloeden, om van zijne onregelmatige werking niet eens te spreken, evenmin voor eene definitieve invoering geschikt. Het Walsroderkxvit vereenigt nog het meest die eigenschappen in zich, welke aan een goede kruitsoort gesteld moeten worden, schoon het niet te ontkennen valt, dat het nog menige ongewenschte eigenschap bezit, die het omzien naar eene betere soort voortdurend aan de orde stelt. Gelukkig is in zooverre het geweer- vraagstuk onafhankelijk van de buskruitquaestie, dat de invoering van het nieuwe wapen niet op de oplossing daarvan behoeft te wachten. Nieuwere, betere buskruitsoorten zullen geene wijziging van het geweer hoogstens eene geringe verandering van het vizier noodzakelijk maken. Het verdient verder nog vermelding, dat een onderzoek is ingesteld omtrent de vraag, of zwarte patroontasschen bij invoering van het rookzwakke buskruit behouden kunnen blijven. Hiertoe werden twee tasschen, een van zwart en een van zuiver wit leer naast elkander in de zon gelegd, terwijl de zijwanden waren doorboord tot doorlating van een thermometer, waarvan de bol in het inwendige van de tasch reikte. Het resultaat dezer proef was, dat de temperatuur in de zwarte tasch slechts 4° hooger werd gevonden dan in de witte, welk verschil te gering is om zich de tactische bezwaren te getroosten, die aan het gebruik der laatste verbonden zijn. De verdere proeven hadden in de eerste plaats ten doel de mecha nische stabiliteit van de drie buskruitsoorten te leeren kennen en zich alzoo een oordeel te vormen omtrent het gevaar, dat aan werkzaam heden hiermede is verbonden. Daartoe werd gebruik gemaakt van een gewoon valtoestel, waarbij de botsende oppervlakken respectie velijk van staal, ijzer, koper en messing waren vervaardigd. Bij deze proeven bleek in de eerste plaats, dat alle soorten veel gevoeli ger waren voor mechanische invloeden dan het gewone zwarte buskruit. Werd hierbij toch, indien de botsende oppervlakken van staal waren vervaardigd, eene valhoogte van omstreeks 3^ M. vereischt om ontploffing te veroorzaken, bij het rookzwakke buskruit was eene

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 385