384 Eene hoeveelheid van 0.6 KG. Walsroderkïxnt in een gebarsten porseleinen schaal gelegd en daarna ontstoken, was zelfs niet in staat deze broze schaal te beschadigen, die bij eene overeenkomstige proef met gewoon buskruit geheel verbrijzeld werd. Yerder werd een pakkist met patronen gevuld, bij de confectie waarvan rookzaak kruit gebezigd was, welke kist men vervolgens van een valttoogte van 7 M. zoolang op een ijzeren of steenen plaat liet vallen, dat zij geheel ontredderd was. Bij het Walsroder- en bij het Nobelkruh deed zich hierbij niets bijzonders voor, bij het Trois- dorfkvnii daarentegen ontplofte een patroon, 't Is niet onwaarschijnlijk, dat dit een gevolg is geweest van het afgaau van een slaghoedje; bij eene latere proef althans met patronen, waarbij de slaghoedjes niet gevuld waren, bleef alles volkomen intact. Zeer opmerkens waard is echter het feit, dat de ontploffing zich slechts tot één patroon bepaald heeft de kogel lag naast de huls, de lading was voor het grootste deel onverbrand. Alleen de in de onmiddellijke nabijheid gelegen patronen waren een weinig beschadigd. Yalproeven met 5 KG. buskruit, in een linnen zak besloten en in een houten kist verpakt, die bovendien nog met 25 KG. was bezwaard, hadden geen het minste resultaat. De valhoogte was ook hier 7 M. Evenmin had het schieten op zakken met kruit eenig ander gevolg, dan dat die korrels ontploften, welke rechtstreeks door den kogel werden getroffen. Het overige kruit bleef volkomen ongedeerd. Eeu soortgelijke proef met het Troisdorf kruit, waarbij dit besloten was in een blikken trommel, die op zijn beurt weer was omgeven door een stevig djattihouten kistje, had hetzelfde resultaat, het kistje scheurde, maar overigens bleef de inhoud ongeschonden. Ten overvloede werd nog op patrooncasschen gevuurd, die met twee pakjes patronen van iedere soort wa en gevuld. De aangebrachte verwoesting beperkte zich ook bij deze proef tot de rechtstreeks getroffen patronen. Ter vergelijk werd eene overeenkomstige proef genomen met gewone model patronen, waarbij de ontploffing een veel gevaarlijker karakter bleek te hebben, en de tasch voor een goed deel in flarden werd geslagen. Verder is onderzocht in hoeverre aanhoudende schokken, gelijk

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 387