36 - De Generaal van Teijn bezocht persoonlijk Poeloe Raja in het begin van 1891 en maakte in gezelschap van eenige officieren en ambtenaren, zonder gewapend gevolg, eene wandeling over dat eiland. In dit alles is niets bijzonders gelegen, het heeft zelfs in 't geheel niets te beteekenen, maar juist daarom klinkt het zoo zot in de ooren van hen, die den toestand te Atjeh kennen, thans te hooren, dat tot het invoeren van de scheepvaartregeling politiek beleid vereischt wordt om gewapenden tegenstand te voorkomen, en b. v. in berichten uit Atjeh te lezen, dat bij het vestigen van een post, o.a. te Telok Semawé, geen tegenstand van den vijand ondervonden werd. Neen, dat wil ik wel gelooven en gemis aan grondige kennis van den toestand zou dan ook de bewering verraden, dat de kustbevolking niet reikhalzend naar de scheepvaartregeling uitziet. Ik zeg, en ik weet het bij ondervinding, dat de kustbevolking en hare hoofden niets liever wenschen dan van de knijpende sluiting af te komen. Een benting met scheepvaartregeling is voor hen een uit komst. Ontstaat ergens verzet, dan zijn het niet de wettige hoofden met de kustbevolking, maar fanatieken, opgezweept door priesters en tot eene bende gevormd. Habib Samalanga zou dit b. v. tegenover Tjihik Boegis kunnen beproeven bij vestiging van een post te Sama langa. Meu geve aan die bende dan een ferm pak slaag voor rekening van Samalanga. Dat voorts de sluiting werkelijk het geweldige dwangmiddel was, dat men beoogde om tot bereiking van het gewenschte doel de onderwerping van Atjeh door herstel van het sultanaat te geraken, moge nog uit de volgende voorbeelden blijken Bij onze versterking te Segli had een Chinees een, tijdens de sluiting, peperdure toko. Wanneer Tengkoe Pakeh, b. v. als belooning voor een bewezen dienst, vergunning kreeg om in die toko voor f 100 inkoopen te doen, dan deed hij die vergunning aan een handelaar voor 100 over. Deze handelaar kocht dan de noodige zaken in zeker 50°/0 duurder dan de marktprijs te Penang wasen verkocht die zaken dan te Pedir in 't klein met nog ruim 100°/c winst. Ter aanmoediging van het passarbezoek in Segli, waar dagelijks

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 39