397 Nomen eat omen! Het hangt er maar van af, welke beteekenia men aan de namen wil geven. Over onze richtmethode en de nagenoeg uitsluitende aanwending van aalvovuur, wenseh ik het volgende in het midden te brengen In ons voorschrift wordt bij de individueele opleiding conaequent, van af de allereerste oefening, de richting op den voet van het doel gepomen, met uitzondering van vier oefeningen op de cirkelschijf (de overgangsproef voor scherpschutters een soort examen niet mede- gerekend). In zijne bestrijding van het artikel van Fandio afl. 6, jaarg. 1890 l. M. T. zegt de majoor Rink op blz. 500 „Dat ook in andere legers deze practische richtregel niet uit het oog „verloren is, moge uit het volgende blijken. „Het Duitsche voorschrift van 1887 zegt in 39: Tot op 400 M. „moet elk schutter zich naar de gegeven regels voor het schoolschieten „gedragen. Boven 400 M. wordt in beginsel de richting op den voet „aangenomen". En voegt de schrijver hieraan verder nog, tusschen haakjes, toe: „Het Duitsche voorschrift kent een groote uitwerking aan het tirailleur- „vuur toe en is van meening, dat de soldaat binnen de 400 M. bij het „tirailleurvuur de veertien richtregels zal toepassen. De generaal Prins „Hohenlohe daarentegen beweert, dat die richtregels voor een gewoon „mensch niet te onthouden zijn en dat de soldaat aan één regel „das ziel aufsitsen zu lassengenoeg heeft". Dar, dit nu niet meer juist is, blijkt uit bovenstaand uittreksel uit het nieuwe Duitsche schietvoorschrift van 1889. Er bestaan geen 14 richtregels meer voor den individueelen schutter, hij heeft er maar één en nog wel een zeer eenvoudigen, n.l. steeds gebruik maken van het vizier dat het naast overeenkomt met den afstand waarop hij vuurt en voor het richten, niet de richting op den voet, doch op het door hem zelf te kiezen mikpunt, (zie hierboven) welks keuze hem bij de opleiding wordt geleerd. Noch bij de individueele opleiding (schoolschieten), noch bij het gevechtsschieten van den enkelen man is sprake van eene richting op den voet. Eerst bij het gevechtsschieten van afdeelingen (gesloten vuur) wordt van de richting gezegd; Ziel aufsitzen lassen" doch Dl. I, 1893. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 400