398 alleen als geen ander gedeelte van het doel gemarkeerd is hetgeen het richten vergemakkelijkt is dat wèl het geval dan moet de richting daarop gecommandeerd worden of moet de man die uit eigen beweging nemen. Prins Hohenlohe verkoos de richting op den voet boven de onmoge lijk te onthouden vroegere 14 richtregels, doch alleen in het gevecht, niet bij de individueele opleiding. Die richtmethode is echter niet gevolgd, gelijk men ziet, en wij kunnen er ons van verzekerd houden, dat vóór de invoering van het laatste schiet voorschrift- voor het nieuwe geweer 88 alles rijpelijk overwogen is, en uitingen van een Prins Hohenlohe wel degelijk in aanmerking zijn genomen. In Duitschland echter hebben meer dan één persoon en wei de meest kuudige en knappe mannen met rijpe oorlogsondervinding invloed op de samenstelling van een schietvoor- schiiftj vooral nadat men na den dood van den ouden keizer Wilhelm er toe is overgegaan ook de verouderde exercitie- en andere oefenings voorschriften geheel om te werken overeenkomstig de tegenwoordige eischen. (Voor een groot gedeelte lagen deze trouwens reeds klaar vóór den dood van den grijzen keizer). Men mag hier stellig ook wel aannemen, dat bij de samenstelling van het Duitsche schiecvoorschrifc en het exercitiereglement (tevens voorschrift op het gevecht) ailes wat in de voorschriften van andere legers voorkomt, bestudeerd eu overwogen zal zijn en dat de ontwer pers stellig ook bekend waren met de uitspraken en oordeelvellingen van alle bekende militaire schrijvers. In de Europeesche legers staat men niet stil en legt men zich niet ter ruste bij een eenmaal ingevoerd voorschrift, doch blijft men alles overwegen wat op het leger eu de oefening betrekking heeft. Dat het Duitsche voorschrift eene groote waarde aan het tirailleur- vuur toekent, gelijk de majoor Rink zegt, is zeer waarhet salvo vuur viudt daar in den regel slechts op grootere afstanden plaats. In het gewone gevecht kotnt het slechts voor, als bijzoudere doelen tijdelijk onder zwaar vuur moeten genomen worden en dan geschiedt dit nog meestal door gesloten afdeelingen. Op afstanden van af 400 M. is tirailleurvuur regel en wordt het gevecht ook alleen in verspreide orde gevoerd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 401