400 „van het salvovuur in den oorlog met den Tnlandschen vijand geen overmatig gebruik gemaakt moet worden". De bestrijding luidt: „Ook deze officier kent blijkbaar onze krijgsgeschiedenis niet, doch „indien hij slechts het verhaal van de laatste expeditie naar Ediinl890 „gelezen hadde, zou hij daaruit hebben kunnen leeren (sic!) dat onze „troepen nog tot op 50 M. van de vijandelijke stelling salvo's afgaven". Daargelaten of dat nu eene bestrijding is en of het feit, dat men te Edi op dien afstand nog salvo's gegeven heeft, bewjjst dat de stelling van kapitein Merz verkeerd is, en of daaruit blijkt dat de kapitein Merz onze krijgsgeschiedenis niet kent, het voorbeeld zelf als argument voor het gebruik van veelvuldig salvovuur, is, dunkt mij, niet gelukkig gekozen en schijnt het mij te vlug uit de pen gevloeid te zijn. Immers wat hier bedoeld wordt (het kan wel niet anders doelen dan op het gevecht van het 6e bataljon op 11 Juni 1890 in eeue terreinverhevenheid aan den voet van den Boekic Roembia) was een geheel exceptioneel geval. Het bataljon moest oprukken tegen een ander, verder gelegen object, den Boekit Roembia, en kreeg toen vuur uit een terreinverhevenheid dichterbij. Het terrein was bedekt met hooge alang-alang, het uitzicht zeer gebrekkig ten gevolge van het blijven hangen van den rook en nevel om niet door onverwacht sche klewang aanvallen te worden verrast waartegen de generaal den avond te voren nog uitdrukkelijk had gewaarschuwd, ging men langzaam in gesloten orde met tusschenruimte vooruit en gaf men daarom salvo's af en ging men al heel spoedig nd het afgeven van nog een paar salvo's met de bajonet er op in. Niemand zal toch willen beweren, dat het onze normale aanvals- wijze zal of moet zijn in gesloten orde met tusschenruimte tot op 50 M van eene vijandelijke stelling, waaruit men flink beschoten woidt, op te rukken, maar dat dit alleen plaats mag en zal hebben, wanneer men daartoe, zooals hier, door bijzondere omstandigheden gedwongen wordt, d.i. wanneer men gewichtige redenen heeft de gewone omwikkeling tot het gevecht niet toe te passen. Maar Iaat ons dat saivo, dat hier als argument voor de veelvuldige toepassing van het bundelvuur moet dienen, eens volgens de theorie van het bundelvuur ontleden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 403