424 Maar ook de vertoogen van Z. M.'s hoogsten vertegenwoordiger in Indië waren niet bij machte den toeumaligen Minister van Marine en Koloniën, Mr. Cornelia Theodorus Elout, te overtuigen. Inmiddels verwoestten en plunderden Dipo Negoro's legerscharen de Vorstenlanden op ergerlijke wijze, en hei is aan de onvolprezen bekwaam heid van onzen opperbevelhebber en den moed van een handvol strijders te danken, dat men niet bezweek voor de ontzettende overmacht. En het is bekend, dat waar voorspoed en zege zich niet terstond aan onze vanen hechten, de overmoed der Inlandsche bevolking niet gemakkelijk te onderdrukken is. Men verwondere zich daarom niet, dat de Java-oorlog gedurende 5 jaren een onzer schoonste bezittingen teisterde. Dank zij onzen geëerbiedigdeu Koning Willem I, verscheen op 3 Augustus 1826 het Koninklijk besluit, waarbij den Minister van Marine en Koloniën bevolen werd, alle beschikkingen te treffen, om elke maand 300 man aanvullingstroepen naar de Koloniën te kunnen zenden, en op den 26cn October 1826 werd, bij Koninklijk besluit, last gegeven, om eene expeditionaire afdeeling samen tu stellen, welke nog in de maand December naar Indië zoude scheepgaan. (Slot volgt.) J. P. Schoenaker, Kapitein der infanterie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 427