430 lengte en wijze van bevestiging der bajonet, het al of niet aanbrengen van een geweernem met de daarvoor noodige kordonbeugels enz. Bij de ter beproeving gezonden geweren is slechts in één enkel opzicht ten behoeve van het Indische leger een weinig beteekenende concessie gedaan, doordat de bajonet 0.107 M. korter en 0.07 KG. lichter is dan die van de geweren, in het Nederlandsche leger aan een beproeving onderworpen. Onder de eischen, die meer in het bijzonder voor het Indische leger gelden en die voor de Nederlandsche infanterie niet als hoofd zaken op den voorgrond blijken te zijn gesteld, zijn o. a. te rekenen a. Het geweer behoort zoo licht mogelijk te zijn, niet alleen met het. oog op het groote belang eener zoo gering mogelijke belasting van al onze infanterie, als meer in het bijzonder omdat onze Inlandsche soldaten slechts een zeer licht vuurwapen behoorlijk kunnen hanteeren. b. Het geweer dient met gevuld magazijn ook als enkellader te kunnen worden gebruikt. De belangrijkheid van den eersten eisch is aan de infanterie- officieren maar al te zeer bekend. De meest gegronde klacht, die in de vervlogen 20 jaren over ons overigens uitstekend Beaumont-geweer werd geuit, is juist zijn te groot gewicht, waaraan voor een groot deel de minder goede schietuitkomsten onzer Inlandsche manschappen waren te wijten. Hoe staat het nu met het te beproeven geweer van 6.5 mM. Gaarne wordt toegegeven, dat het tegenover het Beaumont-geweer een vooruitgang aanwijst, n. 1. een gewichtsvermindering van het geladen wapen van 0.27 KG. Maar deze verbetering is nog zeer bescheiden en in allen gevalle lang niet, wat men verkrijgen kan. Het naar Indië gezonden geweer weegt n. 1. ongeladen en zonder bajonet 4.1 KG. Het Duitsche geweer van 7.9 mM. weegt echter slechts 3.8, het Belgische evenals het Turksche van 7.65 mM 3.9, en het Italiaansche niet meer dan 3.72 KG., dus 0.38 KG. minder dan het door ons leger te beproeven wapen van hetzelfde kaliber. Dit groote voordeel van het Italiaansche geweer is te opmerkelijker, omdat het alleszins uitstekende ballistische eigenschappen bezit. De aanvankelijke snelheid van het 10.5 gr. zware projectiel bedraagt 709 M.; de bestreken ruimte voor een doel hoog 1.7 M. bedraagt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 433